zápasy sezóny 2005-2006


sezóna 2005-2006 - Podzim

 

Sexy Bonbonky vs Replacement 4:5 (2:4)

20.11.2005 9:00
Kukleny

sestava: Mate-Jagy, Slezi, Macek - Luka, Cerm - Krbec, Cvok, Kadi?
góly: 2x Slezi, Jagy, Krbec, Luka

Utkání se hrálo ji? za zimního po?así. Teplom?r ukazoval n?co kolem 0 stup??. H?i?t? v Kuklenách bylo jako ledové kluzi?t?. Soupe?em obávané Bonbónky, které jsme je?t? neporazili. Do utkání jsme vstoupili dob?e a po st?ele Jagyho jsme se dostali do vedení - 1:0. Soupe? ov?em nehrál v?bec ?patn? a vzáp?tí vyrovnal - 1:1. Povrch byl kluzký a mí? na n?m extrémn? rychlí a tak gólmani proti st?elám nem?li moc ?ancí. Po dal?í st?ele jsme se dostali do vedení - 2:1. Soupe?i jsme ale op?t nedokázali utéct na rozdíl dvou branek. St?elou z podobné pozice se mu poda?ilo vyrovnat - 2:2. Netrvalo to dlouho a p?est?elka pokra?ovala - 3:2. Pak se po krásné akci prosadil Krbec, který doklepával po p?íhrách Sleziho a Cerma do prázdné brány. Zápas se zdál rozhodnut, ale Bonbónky razantn? nesouhlasili. Druhý polo?as se nesel v jejich znamení. Fotbal se hrál rychlí a pohledný a v?bec nenasv?d?oval tomu, ?e hrajeme s týmem ze spodních pater tabulky. Soupe? se dokázal dostat do n?kolika dobrých st?eleckých p?íle?itostí a vyrovnal na 4:4. Na?t?stí máme v týmu novou posilu, Luku. Ten u? pon?kolikáté potvrdil jak je pro tým d?le?itý a ranou z vápna do r??ku branky zajistil vít?zství - 5:4. Dal?í zápas, který jsme dotáhli do vít?zství hlavn? v?li. Mo?ná ?e u? máme také více zku?eností ne? minulý podzim, kde jsme práv? v t?chto zápasech asi prohráli postup. Letos se nám tyto zápasy poda?ilo zvládnout na jedni?ku. Po podzimu jsme první s 6 bodovým náskokem na 3.tým tabulky. Hra je skv?le rozehrána .... tak doufám ?e nedopadne jako loni:)

 

Replacement vs 1.FC Vanóza "B" 4:3 (0:2)

13.11.2005 8:00
Kukleny

sestava: Mate (od 25.min Dufi)- Slezi, Macek, Jagy (od 40min)- Cerm - Dufi (od 25. min Mate), Kadi?, Krbec, Cvok
góly: Mate 3x, Cerm


Mate(od 25.min) Kadi?, Krbec, Cvok, Ná? neoblíbený soupe?. Hrálo se ji? za velmi chladného po?así. Mu?stvo bylo nat??ené a rozhodnuté soupe?e porazit a neopakovat zbyte?né ztráty z konce lo?ského podzimu. Vstup do zápasu byl aktivní a do prvních gólovek jsme se dostávali mi. Pak ale p?i?el závar p?ed na?í bránou a soupe? st?elou, kterou te?oval Macek poprvé rozvlnil na?i sí? - 0:1. Myslím, ?e i nadále jsme byli aktivn?j?í. P?i?la ale slab?í chvilka Mateho, jinak na?í velké opory v brán?, který si dlouhý autový nákop hodil do brány - 0:2. Do polo?asu jsme ji? s výsledkem nepohli. Do druhé p?lky jsme poslali Mateho do útoku, kde s ním hrál Cerm, obranou dvojici tvo?il Slezi a Macek v brance Dufi. Skoro celý druhý polo?as se nest?ídalo, a? na Jagyho který p?ijel na posledních 10 minut zápasu. Kontaktní gól vst?elil z oto?ky bodlem Cerm - 1:2. A pak nastal koncert hrá?e 99. Mate st?elou ze st?ední vzdálenosti vyrovnal - 2:2. Soupe? nás ale je?t? jednou zasko?il. V dob? kdy vrcholil ná? tlak dokázal prost?elit Dufi, který p?edtím n?kolikrát skv?le napravil okénka v obrn?, která vznikala díky na?í úto?né snaze - 2:3. V tu chvíli to nevypadalo dob?e. Neslo?ili jsme ov?em nad?je a dál bojovali. Mate zpracoval mí? namí?il - 3:3. Pár minut na to znova Mate "Ibra" Tosovský - 4:3. Pak je?t? jedno b?evno v podání ?ísla 99. A kone?ný hvizd rozhod?ího. Utkání se nevyvíjelo dob?e asi jako loni na podzim, p?esto jsme vyt??ili 3 body. Soupe? mo?ná mohl uhrát bod, ale cítil ?anci na 3 a tak se sna?il hrát otev?enou partii co? se ukázalo býti smrtelným.
 

Canucks vs Replacement 0:0 (0:0)

29.10.2005 10:00
Smi?ice

sestava: Dufi- Slezi, Jagy + Macek, Murdoc- Cerm - Kadi?, Krbec, Cvok
góly: 0

Zápas se odehrával za p?kného po?así. V pr?b?hu zápasu jsme m?li návrh, ale Canucks skv?le bránili. A na co nesta?ila obrana, to pochytal gólman. Monty m?l pískací den, ale n?jak zapomn?l dávat karty za sprostá slova mí?ená v??i své osob?. Se standartkama jsme nalo?ili prachbídn?. Hra a? tak ?patná zase nebyla. V druhém polo?ase p?edvedl n?co ze svého um?ní i soupe?, ale Dufi m?l své dny:) A tak utkání skon?ilo asi spravedlivou remízou 0:0. První zápas ve kterém jsme nedokázali st?elit ani jeden gól
 

Replacement vs Camelot 5:1 (2:1)

22.10.2005 14:00
Smi?ice

sestava: Dufi- Slezi, Jagy, Murdoc- Luka, Cerm - Kadi?, Cvok, Krbec
Góly: 2x Luka, Jagy, Slezi, Kadi?

Do zápasu jsme vstoupili velice dob?e. Ihned po úvodním hvizdu jsme za?ali tla?it Camelot do defenzivi. Gól na sebe nenechal dlouho ?ekat. Skv?lý Luka vyst?elil dostate?n? p?esn? a tvrd? ze st?ední vzdálenosti 1-0. Poté se Camelot trochu oklepal a nebezpe?ným pressingem se sna?il rozbít na?i rozehrávku. V celku jsme si se soupe?ovou aktivitou poradili. Snad jen p?i nebezpe?ném protiútoku Camelotu jsme m?li ?t?stí. Nebezpe?ný brejk skon?il st?elou do ty?e. Hned z protiútoku skóroval Slezi 2-0. V tuto chvíli jsme zápas kontrolovali. Bohu?el se hrubé chyby p?i zpracování dopustil Cerm a Camelot sní?il na 2-1. Do polo?asu jsme se z této branky nevzpamatovali. O polo?ase jsme se trochu uklidnili. Na za?átku druhé p?lky nás uklidnil 2 gól Luky v zápase 3-1. Pak u? jsme Camelot k ni?emu nebezpe?nému nepustili a sami jsme p?idávali branky. Jagy tvrdou st?elou z vápna k ty?i zvý?il u? na 4-1. Ná? poslední gól vst?elil po p?íh?e Cerma Kadi? 5-1.
 

Noční Jezdci vs Replacement 1:5 (0:3)

16.10.2005 16:00
Sever

Sestava: Mate - Jagy, Murdoc, Slezi - Cerm, Luka - Krb, Dufi, Cvok Kadi?
góly: Cerm 2x, Luka 2x, Jagy


Do zápasu jsme vstoupili aktivn? a hned od po?átku nebylo pochyb, kdo je na h?i?ti pánem. No?ní Jezdci se prezentovali sympatickým výkonem, kdy se nesna?ili pouze bránit ve 4 na své p?lce. Pokud se dostali do ?ance bylo to v?t?inou po fatální chyb? na?í obrany, kdy nechala hrá?e stát volného na na?í p?lce. První gól padl po osv?d?ené kombinaci na ose Mate - Cerm. Tentokrát ú?adovala Cermova hlava - 1:0. Druhý gól vst?elil Luka po nádherné kombinaci. T?i nará?e?ky a Luka zakon?oval do prázdné branky. T?etí gól padl po Kadi?em rychle rozehraném rohu, který Cerm p?es ned?sledn? bránícího obránce uklidil do sít? - 3:0. Na za?átku druhé p?lky jsme se nechali ukolíbat a podlehli sebeuspokojení. Hra byla zmate?ná a chaotická a soupe? se dostal do n?kolika ?ancí. Jednu z nich nakonec vyu?il. Soupe??v gólman vyhodil mí? na osamoceného úto?níka, který nikým nehlídaný p?esprintoval p?lku h?i?t? a zakon?il - 3:1. Pak se na?e hra op?t uklidnila. Dostali jsme se do tempa. ?tvrtý gól, který definitivn? rozhodl zápas p?idal p?knou technickou st?elou z vápna Jagy - 4:1. Te?ku za povedeným utkáním ud?lal Luka, kdy? odra?ený mí? uklidil gólmanovi mezi nohy - 5:1.
 

Replacement vs Džamil 2:1 (0:0)

8.10.2005 16:00
Sever

sestava: Mate - Jagy, Slezi, Murdoc - Cerm, Luka - Kadi?, Cvok, Krbec
góly: Luka, Cerm
?k. Murdoc

Soupe? do zápasu nastoupil s jasn? defenzivní taktikou. Stál ve 4 na vlastní p?lce a ?ekal co vymyslíme. My jsme se sna?ili hrát na?i hru podstiv? od zádu, bohu?el úto?níci nedokázali rozhýbat obranu soupe?e. Do první ?ance se dostal Kadi?, kdy? vystihl p?íhru hrá?e D?amilu na gólmana, ale nedokázal se zorientovat a nezakon?il. D?amil hrál na brejky. P?i jednom z nich se faulu dopustil Murdoc a inkasoval za to ?lutou kartu (Murdocu stává se z tebe p?kný prase ). Soupe? se b?hem prvního polo?asu k vá?nému ohro?ení na?í brány nedostal my jsme v?ak nic zázra?ného také nep?edvedli. Párkrát jsme se pokusili zakon?it z dálky, ale st?ely ?ly bu? vedle nebo je gólman pochytal. Na za?átku druhého polo?asu se projevil Slezi trenérský talent a to ve chvíli, kdy na h?i?t? poslal Luku a Cerma zárove?. Cerm si v útoku zpracoval mí? houslemi ho poslal na volného Luku a ten skóroval - 1:0. Po tomto gólu, který padl b?hem dvou minut se sestava vrátila do p?vodní podoby. Hra se velmi podobala první p?lce. D?amil byl, ale nucen s postupem ?asu více otvírat svoji hru. Druhý gól pat?í do kategorie ??astných. Cerm si na p?lce zpracoval mí? a vyst?elil. St?ela mu nesedla, ale gólman mí? velice podcenila ne??astn? mu prolétl mezi nohama do sít? 2-0. Po tomto gólu jsme se sna?ili hru kontrolovat jako b?hem celého zápasu, ale D?amil za?al být aktivní a napadat na?i rozehrávku. Prvním varováním byla ty?ka, kdy? hrá? D?amilu obe?el v?e i Mateho, ale ji? nedokázal trefit prázdnou bránu. D?amil byl v?ak za svoji snahu ocen?n gólem. Na st?edu h?i?t? nedokázal Murdoc ani Jagy odkopnout mí?, toho vyu?il D?amil ke skorování. Do konce zbývalo je?t? p?t minut. D?amil se ze v?ech sil sna?il, ale ?ádná ?ance se ji? nevyskytla a tak jsme zápas zdárn? dovedli do vít?zného konce.

Výrok utkání: "Nest?ílej kurva." - Mate p?edtím ne? se Cerm ukopl a z p?lky nepovedenou st?elou dal gól.
 

Replacement vs 1. RSC 2:2 (2:2)

1.10.2005 17:00
?tefánikova

sestava: Mate- Macek, Jagy, Slezi - Cerm, Murdoc - Cvok, Kadi?, Krbec
góly: Krbec, Cerm

Do zápasu jsme cht?li vstoupit s defenzivní taktikou. Tato taktika vzala za své velmi rychle. Soupe?i se poda?ilo rychlým gólem nahlodat na?e sebev?domí. Zvlá?t? úto?ník Kuta si d?lal co cht?l. Po jednom ze závaru p?knou st?elou otev?el skore 0-1. Postupem ?asu jsme hru vyrovnávali a objevovaly se i ?ance. RSC bylo nebezpe?né hlavn? svými nahazovanými balony. Jejich vý?ková p?evaha a schopnost stáhnout si balon ze vzduchu byla pro nás celý zápas nep?íjemná. My jsme se sna?ili tvo?it hru pozemi. Výsledek se dostavil kdy? si Krbec narazil s Cermem a p?ekonal gólmana RSC 1-1. Za remízového stavu m?lo n?kolik ?ancí, po propadnutí Murdoca a Cerma, RSC - nast?elili ty? a b?evno (zdaleka ne poslední v utkání). Ke sm?le RSC se povedla dlouho trénovaná souhra mezi Matem a Cermem. Mate vyhodil mí? a? p?ed bránu RSC a tam nikým nehlídaný Cerm obe?el i ?intála (gólman RSC) a do prázdné branky upravil na 2-1. Bohu?el hned vzáp?tí Murdoc neuhlídal obrovitého Kutu a ten hlavou srovnal 2-2. Poté se hrálo nahoru dolu. Do ?isté ?ance se v?ak dostal u? jen Jagy který p?knou st?elu umístil na b?evno. V druhém polo?ase tempo hry gradovalo. Ob? strany se p?ehán?li v úto?ných snahách. Za nás ?el 2x do otev?ené obrany Kadi?, ale bohu?el neskóroval. Rsc op?t trefovalo ty?ky a b?evna (cca celkem 8). Abychom za RSC nezaostávali tak jsme taky za?li st?ílet na ty?ky. (Mate, Jagy...cca 4). Do konce zápasu v?ak ani jedna st?ela obou soupe?? nena?la cestu do sít?. Myslím, ?e remíza je odpovídající výsledek. Ani jeden ze soupe?? si nezaslou?il prohrát.
 

Tsunami vs Replacement 1:16 (1:6)

24.9.2005 14:00
Smi?ice

sestava: Mate - Macek, Murdoc + Slezi, Jagy - Luka, Cerm - Kadi?, Krbec, Cvok
góly: 4* Cerm, 3* Kadi?, 3* CVOK, 2* Mate, Slezi, Murdoc, Luka, Krbec
?k: Murdoc, Macek (za vb?hnutí na h?i?t? ..kdy? se radovali s Matem gólu)

Do zápasu jsme vlítli jako uragán. U? v první minut? dorazil Kadi? st?elu Murdoca 1-0. Po tomto gólu jsme bohu?el trochu p?estali hrát a soupe? toho nále?it? vyu?il. Po zaváhání Sleziho, nepohlídal volného hrá?e v na?em pokutovém uzemí, Tsunami vyrovnalo. V této chvíli bych si na nás nevsadil ani p?tník. Ze srabu nás vytáhl Mate, n?kolikrát dob?e zakro?il proti nebezpe?ným st?elám soupe?e, a da?ilo se mu i úto?it. Poté co ho uto?níci soupe?e nechali dojít a? na p?lku tvrd? vyst?elil a skóroval 2-1. T?etí gól, který podle pozápasové debaty soupe?e zlomil vst?elil op?t Mate. Po rohu soupe?e se zmocnil mí?e a rychle p?e?el do protiútoku. Situaci 3 na 1 vy?e?il nará?e?kou s Lukou a tvrdou ranou z vápna dal na 3-1. Dal?í gól p?i?el po dobrém napadání Krbce. Gólman Tsunami zmaten Krbcovou snahou odkopl balon p?ímo na nohu Cerma a ten na dvakrát se ?testím prom?nil 4-1. P?ed pátým golem p?edvedl své um?ní Murdoc, pro?el p?es 3 hrá?e soupe?e p?ed bránou si mí? narazil o Cerma a skóroval (jak jinak ne? do prázdné branky) 5-1. 6 gól p?idal Luka a ohrozil tak rekord v po?tu vst?elených gólu v zápasech za sebou 6-1. Po p?estávce, která ani nebyla, tsunami p?estali být nebezpe?ný. Pár st?el co ?lo na na?i branku Mate s p?ehledem vyrazil (njn kvalita je znát). Do nevracející obrany Tsunami jsme chodili dávat Góly.. Po rychle rozehraném autu od Kadi?e (nice work) Cerm s p?isp?ním zmatkující obrany soupe?e zvý?il na 7-1). Dal?í gól vst?elil Krbec. Mí? získaný na branká?i soupe?e, který podklouzl na p?lce dovezl a? do sít? 8-1. Následovala chvilka na?eho kapitána. Na vápn? dr?el balon tak dlouho jak to ?lo, prost? si po?kal a? bude ve vápn? víc hrá?? Tsunami, a pak s p?ehledem zakon?il 9-1. Na?i dal?í 10 v této sezon? uzav?el Kadi? po p?íh?e od Cerma 10-1. Dal?í dva góly dal Cerm. Sv?j první HATTRICK uzav?el Kadi? po doklepnutí mí?e vyst?eleného Cermem do prázdné branky. Druhý hattrick odpoledne. To nejlep?í v?ak m?lo teprve p?ijít. Po serii dal?ích ?ancí Murdoc - ty?, Slezi - hezká st?ela po rozehraném rohu z voleje - ty?...atd. P?i?la ta chvíle. Cvok p?ebíral nahrávku a byl ze zadu surov? sest?elen. Monty pískl. PENALTA. Cvok si s tvá?í pokrového hrá?e p?ipravil balon na penaltovou zna?ku. Monty mí? zkontroloval a pískl. CVOK se rozb?hl mohutným rozb?hem a vyst?elil. Jeho nechytatelná poskakující st?ela zapadla do levého dolního rohu soupe?ovi branky. Lavi?ka za?ala poskakovat a skandovala "CVOK DO REPRE, CVOK DO REPRE". Nad?ení na lavi?ce je?t? vzrostlo kdy? Cvok o chvilku pozd?ji dal sv?j druhý gól a zvý?il na?e vedení na 15-1. Tesn? p?ed záv?rem to p?i?lo. Vrchol celého zápasu. Cvok byl v tu dobu v útoku s Krbcem. Skv?lými p?ihrávkami obe?li v?echny protihrá?e i s golmanem. Cvok se najednou objevil p?ed prázdnou brankou. S velkou námahou dotla?il balon do prázdné branky. HATTRICK HEROOOOOOOO. Hrdina zápasu byl jasný. Vít?zné kole?ko pat?ilo Cvokovi. Cvok?v výkon nemohli p?ed?it ani tradi?n? skv?le hrající Luka, Macek, Mate, Jagy, Krbec, Kadi?.
 

Replacement vs KOPA 1. FC Votrok 11:0 (6:0)

18.9.2005 9:00
Kukleny

sestava: Mate- Macek, Slezi, Jagy- Luka, Cerm- Kadi?, Krbec, Dufi, Cvok
góly: 2*Kadi?,2*Macek,2*Cerm,2*Dufi,Slezi,Jagy,Luka

Do soupe?e jsme se pustili hned od první minuty. N?e hra byla tak?ka perfektní. Jediné co scházelo bylo p?esné zakon?ení ?ancí. Serii zahozených ?ancí nakonec p?e?al Luka a odstartoval ná? zatím nejlep?í st?elecký výkon. Kadic vybojoval mí? a nahral úpln? volnému Lukovi, který pohodln? skóroval do odkryté branky 1-0. Druhou branku vst?eli Slezi po ?patné rozehrávce soupe?ova gólmana 2-0. T?etí gól padl po akci 2 na 1. Cerm uvolnil Macka a ten do poloprázdné branky zvý?il na 3-0. Dal?í dva góly p?idal Kadi?. První po te?i Sleziho st?eli 4-0 a druhý po skv?lém presu donutil chybovat gólmana soupe?e 5-0. Polo?asové skore uzav?el d?lovkou Jagy. V druhé p?lce u? ?lo o to jen dohrát utkání. Soupe? jeliko? hrál v 5ti a je?t? v první p?lce se mu jeden hrá? zranil (byl nast?elen do nosu - mraky krve) postupn? odpadal. 7 + 8 gól p?idal Dufi. Da?í branku dal Cerm po p?ituknutí od Sleziho do prázdné branky (mí? jsme získali na p?lce od soupe?ova branká?e - nemá vyjí?d?t:) 9-0. V podobné situaci o pár chvil pozd?ji skóroval i Macek 10-0. Ú?et zápasu uzav?el Cerm po p?ihrávce od Cvoka 11-0. (?e by kone?n? na?el st?eleckou formu minulé sezony?) Utkání se nám velmi povedlo. Jedinou skvrnou je, ?e Cvok a?koliv m?l mraky ?ancí je?t? nedal Gól..
 

Penzion UNO vs Replacement 0:4 (0:1)

17.9.2005 10:00
Olympie

sestava: Dufi-Macek,Murdoc + Jagy, Slezi- Cerm, Luka-Cvok,Kadi?,Krbec
góly: 2* Murdoc,Slezi, Luka

Do zápasu jsme vstupovali s obavou ohledn? aktuální formy Una. P?istoupili jsme proto ke v?em herním ?innostem naprosto soust?ed?ní. Celý zápas jsme byli výborní v defenzivní ?innosti. Úto?níci se vraceli a maximáln? vypomáhali bránit nebezpe?né techniky soupe?e. Dlouho jsme se v?ak nebyli schopni st?elecky prosadit. A? chvilku p?ed polo?asem si Slezi narazil s Krbcem a prost?elil gólmana Una 1-0. Do pola?asu je?t? stihl Cerm dvakrát neprom?nit solový nájezd na branku. V druhé p?lce jsme hráli op?t perfektn? defenzivn? a za?ali jsme kone?n? st?ílet Góly.. Luka vyst?elil z p?lky p?esnou a tvrdou ranu, která zapadla do levého dolního rohu branky 2-0. Celý druhý polo?as jsme p?edvád?li perfektní presing. Gólman soupe?e p?i vyhazování kolikrát nev?d?l kam má mí? hodit. S krátícím se ?asem Uno za?alo svoji hru hodn? otevírat. To byla voda na ná? mlýn. Da?ilo se nám soupe?e ?asto p?e?íslovat. Po jednou z p?e?íslení Murdoc pati?kou zvý?il ji? na 3-0. Poté si Jagy dvakrát zahrál o konstrukci branky (spojnice a ty?). Aby toho nebylo málo po jednom ze závar? Murdoc p?idal tvrdou st?elou 4 Gól..
 

1. FC Vosy vs Replacement 2:5 (1:2)

11.9.2005 14:00
Smi?ice

sestava: Mate - Jagy, Slezi + Macek, Murdoc- Cerm, Luka - Dufi, Krbec, Kadi?, Cvok
góly: 2x Luka, Jagy, Macek, Cerm

Do zápasu jsme vko?ili daleko lépe ne? v p?edchozím duelu s Moravou. V prvních minutáých jsme soupe?e jasn? p?ehrávali.odm?nou nám byl gól, který vsítil Jagy. Ze své oblíbené pozice tesn? za vápnem v pravo vyst?elil nechytatelnou bombu, která skon?ila v síti 1-0. Tento gól nám bohu?el spí?e u?kodil. Na?e hra upadla a soupe? p?evzal iniciativu. Po hrubé chyb? Cerma (nechal se p?edsko?it p?i p?ebírání Mateho výhozu) soupe? vyrovnal umíst?nou st?elou k ty?i 1-1. Na?t?stí pro nás nám Macek vzáp?tí st?elou z p?lky vrátil vedení.2-1 (Balon pros?el mezi nohama gólmana Vos - klika). V druhém polo?ase na nás soupe? vlet?l a sna?il se srovnat. To se mu nakonec povedlo 2-2. Nep?íznivý stav se na na?í h?e hodn? projevoval. Za?ali jsme se hádat a kazili jsme p?ihrávky. Hra byla v tuto dobu hodn? vyrovnaná. Oba man?afty m?li ?ance. Nás jako obvykle podr?el (a se?val za chyby v obrané fázi) Mate. To nás trochu nabudilo a za?ali jsme kone?n? hrát na?i hru. Krbec s Cermem výborn? for?ekovali a Cerm vybojovaný balon uklidil mezi nohama gólmana do branky 3-2. Vst?elený gól se projevil tak?ka ihned. U v?ech balonu jskme byli d?ív a soupe?e jsme ji? k ni?emu nepou?t?li. Dal?í gól p?idal Luka po nahrávce od Kadi?e 4-2. Pátý gól vst?elil op?t Luka po samostatné akci.

 

Replacement vs Morava-U Marťase 3:1 (1:1)

9.9.2005 19:00
Sever

Sestava:Mate- Slezi,Jagy + Macek, Murdoc- Luka, Cerm - Dufi, Krbec, Kadi?, Cvok
góly: Cerm, Kadi?, Luka

Do zápasu jsme vstoupili hodn? ?patn?. Hned v prvních minutách nás soupe? p?ehrával. Výsledkem bylo n?kolik Mateho skv?lých zákrok?.Kdy? u? jsme otupili tlak Moravy a za?ali jsme trochu hrát dostali jsme bohu?el smolný (ale zárov?n i krásný gól). Nakopávaný balon trochu p?izvedl Cerm a úto?ník soupe?e hlavi?kou do protipohybu Mateho zakon?il p?esn? 0-1. Následovala nepovedená pasá? kdy jsme nev?d?li co d?lat. Do hry jsme se ale vrátili je?t? v prvním polo?ase. Cerm dostal balon od obrany, podr?el, vyst?elil a k p?ekvapení v?ech napsal housli?ky golmanovi Moravy 1-1. V druhé p?lce jsme soupe?e ji? p?ehrávali. Vycházeli nám nará?e?ky a bylo otázkou ?asu kdy se na?e p?evaha projevý golov?. Gól nakonec dal po st?ele Jagyho te?í (skoro st?elou) Kadi? 2-1. T?etí gól vzáp?tí p?idal Luka po spolupráci s Matem. 3-1. V posledních 5 minutách jsme p?estali bránit a ka?dej si cht?l zaúto?it. Na?t?stí Morava nebyla u? ni?eho schopna. Zápas jsme odehráli ve vysokém tempu s velkým nasazením. Po prvé se nám poda?ilo obrátit nep?íznivý vývoj utkání v ná? prosp?ch.

Výrok utkání ?ekl Cerm poté co kli?koval mezi 3 obránci soupe?e "Hledal sem tam ulici"
 

Replacement vs Devopivo La Koruna 1:0 (0:0)

27.8.2005 8:00
Kukleny

sestava: Mate - Murdoc, Macek, Slezi, Jagy - Cerm, Dufi, Cvok, Krbec, Luká? Svoboda (od 20 min)
gól: 48 min Luka

Na prvním zápas v nové sezon? jsme dorazili skoro kompletní. Chyb?l jen Kadi?. Nová akvizice v na?ich ?adách Luka trochu zaspal a dorazil a? v pr?b?hu první p?le. Zápas v kterém jsme si hodn? v??ili se vyvíjel dost mizern?. ?ancí bylo pramálo. Po ?patné rozeh?e soupe?ova gólmana Cerm zbyte?n? sp?chal a netrefil odkrytou svatyni. Tento po?in jako by p?edznamenal dal?í vývoj utkání. Ve p?edu ?asto chyb?l pohyb. Ze zadu proto nemohl jít po?ádný balon, ?ili b?hem první p?lky stojí z na?í strany za zmínku u? snad jen Krbcova akce, kdy obral soupe?e o mí? a st?ela z vápna ?la tradi?n? hodn? nad. Devopivo se ani nesna?ilo hrát dop?edu evidentn? jim, remíza vyhovovala. Na konci první p?le p?i?el Luka. V druhé p?lce se na?e hra trochu zlep?ila. Za?ali jsme se trochu hejbat. Výsledkem bylo n?kolik ?ancí Dufina. Nicmén? výsledek nikde. Nast?elená ty? a netrefený balon se nepo?ítají:) Soupe? vycítil ?e se nám neda?í a svými výpady z obrany trochu zlobil. Nicmén? nás op?t podr?el svými zákroky vynikající Mate. Gólu a tím pádem i výhry jsme se nakonec p?eci jen do?kali. Dv? minuty p?ed koncem ?el Luka op?t na plac a v útoku se Slezim vymysleli gól. Svými p?ihrávkami pro?li stojící obranou Devopiva, polo?ili gólmana na zem a Luka dal sv?j první gól za Replacement, doufejme ?e v p?í?tích utkáních je?t? svou st?eleckou potenci zvý?í).

sezóna 2005-2006 - Jaro

 

Replacement vs Sexy Bonbonky 2:3 (2:1)

(NE)25.6.2006 15:00
Sever

sestava: Litr - Macek, Murdoc, Mate - Cerm, Cvok, All, Krbec - Jennie, Mon?a, Jí?a
góly: Mate, Cerm

Na Bonbónky se nám neda?í. A tentokrát nepomohla ani na?e tajná zbra? - nasazení na?ich ob?tavých, v?rných a hlavn? krásných p?ítelky?:) Soupe? se se?el jen v p?ti a v úmorném vedru state?n? bojoval. Nutno pochválit jeho ohleduplnou hru v??i na?im novým posilám. Jak d?le?ité byly holky, se ukázalo ve chvíli, kdy jsme cht?li zlomit zápas v ná? prosp?ch a na h?i?t? poslali 4 mu?e. Po Mateho chyb? jsme inkasovali na 2:3. Tuto chybu se nepoda?ilo napravit (pravda dali (Murdoc a Cerm) dv? ty?e, ale na ty se nehraje a navíc soupe? je dal v pr?b?hu zápasu taky), tak jsme ?áhli op?t k na?í tajné zbrani a k Matemu do pole nasadili Jí?u, Jennie a Ségru najednou. Bohu?el soupe? se nenechal zasko?it a výhru udr?el. Holky se p?edstavily ve velice dobré form?. Jí?a spálila dv? tutovky, Ségra state?n? presovala a Jennie se blýskla zpracováním na prsa, no prost? parádní výkon:)  

Replacement vs Canucks 4:3 (1:1)

(NE)11.6.2006 11:00
Smi?ice

Sestava: Litr - Slezi, Cerm, Jagy, Macek - Kadi?, Murdoc, Luka - Cermik, Krbec, Dufi
Góly: 2x Dufi, Slezi, Luka

Do zápasu jsme nastoupil ji? s postupem v kapse a tomu jsme p?isp?sobili hru a hlavn? sestavu. Kadi? se p?esunul do st?edové ?ady, Cerm si vyzkou?el po dlouhé dob? obranu a Murdoc zase na oplátku útok (i kdy? furt lez do obrany:). Do sestavy se vrátil Dufi a hned se blískl dv?ma góly a tím druhým vít?zným dokonce zaznamenal 200. gól replik? v malé kopané. Úto?níci se v?bec p?edstavili v dobrém sv?tle. Cermik jako v?dy spálil co mohl mám pocit t?i tutovky. Nejvíc ho asi musí mrzet ?ance p?i které stál sám p?ed le?ícím gólmanem a nedokázal svoji hlavi?ku umístit do prázdné branky. Krbcovi se taky da?ilo motal kli?kama hlavy úto?ník?m a dokonce málem za?ídil gól, ten teda do na?í brány, kdy? po jeho zásahu rukou se pískala penalta, kterou soupe? ale zahodil. Soupe? se ujal vedení - 1:0, pak ale Luka krásnou individuální akcí vymetl soupe?ovu ?ibenici a bylo - 1:1. Druhý polo?as se individuáln? prosadil Slezi - 2:1. Pak ov?em soupe? vyrovnal - 2:2. Po Mackov? faulu se pískala dal?í penalta a soupe? se ujal vedení - 2:3. Kdyby o n?co ?lo tak by jsme byli asi hodn? nervózní, ale ani tato událost nemohla zvednout lavi?ku na nohy. Do útoku se postavil Dufi a do zálohy Kadi? a kdy? jsme s Dufim ?li ze h?i?t? bylo to 4:3 pro nás. Napoprvé po závaru p?ed brankou dokázal Dufi dorazit mí?. Na podruhé po soupe?ov? chyb?, jsme ukázkov? zakon?ili akci 3 na 1. Kadi? vyvezl mí?, náhrál nabíhajícímu Cermovi, ten z první na?el na druhé stran? hri?t? Dufiho a ten pohodln? skóroval do prázdné branky. Myslím, ?e jsme si krásn? zahráli za p?kného po?así a ?e to n?melo chybu:) 

Camelot vs Replacement 2:5 (0:1)

(PA)2.6.2006 18:00
Sever

sestava: Litr - Slezi, Jagy, Macek - Murdoc, Cerm, Mate (od 37min) - Kadi?, Cermik, Krbec, Cvok
góly: 2x Slezi, Cerm, Mate, Jagy

V p?ípad? dne?ního vít?zství jsme ji? mohli slavit postup do 1. t?ídy. Na zápas se nedostavil Luka (oslava matury) a Mate, ten teda p?i?el na poslední 1/4. Pomalu se mi zdá, ?e víc ne? p?íprava na maturu zdr?uje na?e hrá?e od fotbalu jejich oslava:). Zápas se odehrával pod na?í kontrolou, bohu?el obrana se neukázala v dobrém sv?tle a nabídla soupe?ovi n?kolik nád?jných ?ancí, ten je v?ak nedokázal vyu?ít. V útoku jsme byli jednozna?n? lep?í ne? soupe?, ale nedokázali jsme se brankov? prosadit. V první polo?ase individuální akci zakon?il Slezi - 1:0. V druhém p?idal druhou branku st?elou do ?ibenice Cerm - 2:0. Pak, ale p?i?la Mackova chyba na posledním - 2:1. A Murdoc?v ?patný odkop a podcen?ní st?eli ze strany Litra a rázem to bylo - 2:2. V tuto chvíli p?i?el time out a taky Mate. Soupe?e jsme uzamkli p?ed jeho vápno. Po jednom z mála faul? se kopal p?ímí kop. Mate ho namí?il gólmanovi mezi nohy a se ?t?stím prom?nil - 3:2. Pak u? o vít?zi nebyl pochyb. Góly je?t? p?idali brat?i Slezákovi a mohli jsme za?ít slavit postup. Oslavy skon?ili o 4 ráno. Na ranní trenink od 9 nep?i?el akorát Slezi:). 

Replacement vs Noční Jezdci 4:2 (0:1)

(SO)27.5.2006 11:00
?erno?ice

Sestava Litr - Mate, Slezi, Murdoc, Macek - Luka, Cerm - Kadi?, Cermik, Krb, Cvok
góly: 2x Cerm, Luka, Kadi?
?lutý: Luka,Cvok

Do zápasu jsme ?li povzbuzeni výsledkem p?edcházejícího st?etnutí, kdy D?amil porazil RSC a nám tak sta?ilo 5 bod? ze ?ty?ech posledních utkání. Na zápasu chyb?l Jagy, který zapíjel maturu. Mate zase tahal za krkem opici:) (poslední zvon?ní). Od za?átku zápasu jsme jasn? dominavoli h?e. Soupe?e jsme zamkli na vápn?. Bohu?el na?e st?ely mí?ily do prost?ed brány a gólman si s nimi v?d?l rady. Pak p?i?la na?e chyba. Murdoc, a? m?l dostatek ?asu neodkopl mí? a d?razní úto?níci ho dorazili do na?í sít? - 0:1. P?ed zápasem jsme vypsali premii za stý gól v této sezón?. 100% ?anci na ?ampa?ské spálil Kadi?, kdy? z metru nedoklepl mí? do prázdné branky, za co? sklidil oprávn?ný posm?ch p?ihlí?ejících divák?. Do polo?asu se nám ji? vyrovnat nepoda?ilo. V druhé p?li nastoupil do útoku Cerm a Mate a soupe? se op?t jen bránil. Gól padl asi z nejmén? povedené st?eli, kterou vyslal Cerm - 1:1. Pak se, ale soupe? prodral do na?eho pokutového území, kde upadl p?es Lukovu nohu a pískala se penalta. Litr si ?áhl, ale nechytl - 1:2. Pak, ale op?t zau?adoval Cerm a vyrovnal na - 2:2. Vít?zný gól za?ídil Luka po individuální akci p?knou st?elou k ty?i - 3:2. Skóre zápasu je?t? upravil Kadi? po Lukov? nákopu dokázal oblou?kem z p?lky potrestat ?patný výb?h soupe?ova gólmana. ?ancí jsme m?li je?t? kupu. Za zmínku stojí ta, kdy Mate podr?el mí?, Cerm vytáhl obránce, Mate nacentroval p?es celé h?i?t? a Krb z první vypálil, gólman byl bohu?el na míst?. K postupu nám chybí poslední krok 2 body ze t?í zápasu. Tak snad ji? p?í?tí týden proti Camelotu zavr?íme na?i dvouletou snahu. 

Džamil vs Replacement 0:2 (0:1)

(SO)20.5.2006 12:00
?erno?ice

Sestava: Litr - Macek, Slezi, Jagy, Murdoc - Cerm, Mate - Dufi, Kadi?, Cermik, Krb
góly: Mate 2x

V sestav? stále chyb?l Luka p?ipravující se na maturu. Jinak jsme se se?li na velice p?kném hri?ti v ?erno?icích skoro kompletní. Soupe? p?ijel s omlazenou sestavou pouze v 6 lidech. Zápas byl ?ekl bych divácky velice atraktivní. Veliká porce p?kných st?el a je?t? lep?ích zákrok? golman? na obou stranách. Nemít D?amil takového gólmana mohlo být o polo?ase jasno. Jednotlivé ?ance nemá cenu rozepisovat, proto?e svoji tutovku si spálil ka?dej:). Soupe? n?kolikrát také zahrozil, ale Litr v brán? exceloval. Zvlá?t ke konci druhé p?lky, kdy nás podr?el fantstickým zákrokem. První gól vst?elil Mate po standartní situaci z p?ímého kopu. Druhý p?idal t?sn? p?ed koncem taky Mate, kdy? po chyb? gólmana zakon?oval do prázdné branky. V zápase jsme nedokázali vyu?ít ani n?kolik mo?ností trefit osamocenou svatyni soupe?e p?es celé hri?t? a o výsledek jsme se museli bát a? do posledních chvil utkání. Pochvalu si zaslou?í Monty (to pí?u proto, ?e v?t?inou si zaslou?í opak, ale poslední dobou jdou jeho výkony n?jak nahoru).  

Replacement vs Penzion UNO 4:4 (0:3)

(SO)13.5.2006 10:00
Olympie

Sestava: Litr - Slezi, Murdoc, Macek, Jagy - Cerm, Mate - Cvok, Kadic, Cermik, Krb
góly: 4x Mate
?lutý: Mate

Zápas se nám moc nepovedl a nakonec jsme byli radi za bod. Nastoupili jsme bez Luky, který se p?ipravuje na maturu. V brán? chytal Litr. Soupe? se pom?rn? brzy ujal vedení po chyb? Kadi?e na p?lce. Druhý gól p?i?el po p?e?íslení 3 na 2. T?etí po individuální akci, kdy? rozhod?í neodpískal faul v pokutovém území soupe?e - 0:3. Stav nebyl nikterak p?íznivý a navíc jsme si je?t? proti sob? po?tvali rozhod?ího. Mate za komentování jeho výkonu málem dostal ?ervenou. Jindy se diskusím s rozhod?ími vyhýbáme, ale tentokrát vzhledem ke stavu skóre nám tro?i?ku tekly nervy. V druhé p?lce jsme za?ali sni?ovat. Slezi po nará?e?ce s Kadi?em vybídl ke skórování Mateho - 1:3. Mate poté st?elou korigoval na 2:3. To v?e b?hem 10 minut druhého polo?asu. Za?ali jsme v??it v obrat. Pak, ale bohu?el p?i?la Mackova fatální chyba a soupe? vedl 4:2. Mate ov?em op?t korigoval a 8 minut p?ed koncem to bylo - 3:4. Vzali jsme si timeout. Záv?re?ný nápor korunoval Mate sólem p?es 3 hrá?e s kone?ným hvizdem rozhod?ího vyrovnal na 4:4.
 

1. RSC vs Replacement 2:3 (2:1)

(PO)8.5.2006 16:00
Sever

Sestava: Mate - Jagy, Murdoc, Slezi, Macek - Cerm, Luka - Cermik, Kadic, Cvok (25min), Krb
góly: Luka, Cerm, Slezi
?lutý: Slezi

V utkání s RSC ?lo o hodn?. Utkal se prakticky 1. s 2. a vít?zství nám mohlo zajistit velmi dobrou výchozí pozici do poslední 1/4 sout??e. Zápas s na?ím "oblíbeným" soupe?em se odehrával za p?kného letního po?así podle obvyklých not. Soupe? hrál tvrd? a mi jsme se velice t??ce prosazovali. Za zmínku ur?it? stojí Medv?d, tahoun soupe?e, který p?i?el p?ed zápasem s nabídkou na klidný zápas, ale sám hned v první minut? ?val na rozhod?ího: "Faul, tak to piskej, ne?" Co? k poklidnému pr?b?hu moc nep?idalo. První gól vst?elil Luka po ?pané rozeh?e soupe?e, jen tak napálil mí? z p?lky a vyb?hnuv?í gólman nem?l ?anci - 1:0. RSC vyrovnalo po Kutov? p?ímáku, kdo jiný mohl za?ídit gól, který Cerm te?oval a volný hrá? dorá?el praktický do prázdné branky. RSC hrálo hrálo sv?j tipický fotbal. Velmi d?razná defenzíva a nahazované mí?e na K?tu, kterého jsme se sna?ili v druhém polo?ase zdvojovat. Nutno dodat, ?e se RSC dostalo nejmén? do dvou 100% ?ancí po chybách na?í obrany. První si p?ipsal Jagy, kdy K?tovu st?elu z p?lky sta?il vracející se Mate vyrazit. Druhou ud?lal Macek, kdy na posledním úpln? zbyte?n? se sna?il dát housle a Mate op?t zachra?oval. RSC se do polo?asu prosadilo je?t? jednou, kdy se u odra?eného mí?e ocitl úpln? neobsazený Zizu a nadvakrát zakon?il - 1:2. Od této chvíle RSC nikam nesp?chalo. Do druhého polo?asu jsme nasadili úto?né duo Luka Cerm. Po krásném výhozu Mateho Luka p?ihrál mí? Cermovi a ten do prázdné branky skóroval - 2:2. Jinak hra m?la podobný obraz jako v prvním polo?ase a jako v?bec v?echny souboje s RSC. My jsme se prakticky nebyli schopni prosadit p?es obranu RSC a RSC v?echny mí?e hrála na K?tu, který se sna?il prosadit bu? sám nebo p?íhrou najít lépe postavného hrá?e. Výkon pana rozhod?ího je kapitola sama pro sebe. Ne, ?e by snad p?ipískával n?jáké stran?, ale nechal se ovliv?ovat ?e?mi, zvál?t? "Medv?da". V prvním polo?ase správn? posoudil ?lutou kartou faul Sleziho na K?tu. Ale n?jak zapom?l vytahovat karty po faulech "Medv?da" na Cerma, které byli aspo? t?i. Vít?zný gól padl dosti kuriozn?. Kuta vyzýval své spoluhrá?e, ?e Slezi nemá od vlastní brány z autu komu nahrát. Slezi skute?n? nem?l komu nahrát a tak vyzval Macka dlouhým nákopem ke sprintu. Mí? k p?ekvapení v?ech skon?il na b?evn? od kterého se odrazil do zad branká?e a skon?il v brán?. Haluz v?ech haluzí:) 3:2. Do konce utkání zbývalo je?t? asi 10 minut. RSC se do nás zakouslo a velice nep?íjemn? tla?ilo. Série asi 5 autu a 5 rohu v rozmezí 5minut ov?em gólovou p?íle?itost nep?inesla. Naopak Luka spálil akci dva na gólmana, kdy? netrefil z metru prázdnou bránu. To samé se povedlo Cermovi o minutu pozd?ji. Zápas dob?e zhodnotil K?ta, kdy? ?ekl, ?e bez Mateho by jsme neuhráli nic. Nutno ov?em ?íci, ?e soupe? by na tom bez K?ty byl podobn?. Utkání by lépe sed?la remíza, ale d?le?ité t?i body v boji o postup nakonec z?stali u nás.

Uchovat reakci a názor druhé strany pro budoucí rody také není ?patné.
RSC HK: Komentá? dobrý a celkem po pravd? - branká? d?lá víc ne? polovinu man?aftu a bohu?el u nás chytala a? "trojka"... a MATE m?l opravdu sv?j den... první p?lka mohla být klidn? 3-4:1 a nebylo by se co divit, druhá p?lka byla ur?it? z Va?í strany dost povedená a taky hrálo vliv, ?e jsme m?li jen jednoho na st?ídání... mít o chlapa víc ur?it? by to bylo zajímav?j?í.... Kutiss nám d?lal hru to je pravda, taky Lukin má zlomenou ruju a Pepa out - dal?í ?pílmach?i prost? nebyli... PROST? ?T?STÍ SE P?IKLONILO K VÁM... gratulace... jinak souhlas s ?ermem... sudí p?ípad sám pro sebe a Medv?d m?l dostat minimáln? taky jednu ?lutou...ale t?ch omyl? bylo více i kdy? asi neovlivnil zápas v n??í prosp?ch... prost? p?knej zápas jako v?dycky s Replikama.... doufám, ?e nevypustíte konec a vyhrajete co máte !!! a budeme to mít ve svých rukách a t?eba si to zopakujeme na podzim v jiný lize... 

KOPA 1. FC Votrok vs Replacement 3:9 (0:6)

(NE)30.4.2006 10:00
Kukleny

Sestava: Litr - Mate, Slezi, Macek - Cerm, Kadi?, Luka, Krb, Dufi, Cermik, Murdoc
góly: Luka 3x, Slezi 2x, Mate, Murdoc, Cerm, Krb
?lutý: Cerm

Zápas se hrál za de?tivého po?así. K soupe?i jsme p?istupovali s respektem a zodpovdn?. Po dlouhé 6m?sí?ní pauze se do sestavy vrátil Murdoc. Na zápas jsme m?li tentokrát i plný kotel fanou?k?, krom? Segry dorazila i Murdocova Terezka. Do soupe?e jsme se zakousli a nepustili se. První gól dal po chyb? gólmana Cerm. Soupe??v gólman nám v?bec poskytoval dostatek mo?ostí ke skórovaní. Ve druhém polo?ase se dokonce nechal zbyte?n? vylou?it za ruku mimo vápno. Skóre v prvním polo?ase ut???n? nar?stalo. Na 2:0 zvy?oval Luka. Pak se prosadil st?elou Mate a Slezi. Sv?j návrat na hri?t? oslavil p?knou akcí i Murdoc. Polo?asový ú?et se zastavil na 6:0. Ve druhé p?lce jsme hodn? proházeli sestavu a soupe? se dostal do n?kolika nád?jných ?ancí z nich? postupn? t?i prom?nil (dvakrát nás zachránila ty?). Litr v na?í brance podal nadstandartní výkon a hlasit? si ?ekl o místo jedni?ky:). Slezi b?hem druhého polo?asu marn? úto?il na hattrick. Ten se ov?em "necht?n? povedl Lukovi", kdy? si myslel, ?e jentak mí? odkopne a von místo toho skon?il v brán?. Sv?j gól si p?ipsal i Krb, kdy? na brankové ?á?e dorá?el od Kadi?e odra?ený mí?. Za zmínku je?t? stojí penalta, kterou Cermík neprom?nil (holt chyb?l Cvok:). Ned?lní dopolende zakon?il Cerm skluzem zezadu za ?lutou kartu. 

Replacement vs 1. FC Vosy 4:4 (2:3)

(NE)23.4.2006 13:00
Smi?ice

Sestava: Litr - Mate, Slezi - Cerm, Luka - Kadi?, Cvok, Krb, Cermik
góly: Mate, Cerm, Slezi, Luka

Zápas jsme za?ali v podobném stylu jako ten proti Morav?. Ne? jsme se sta?ili zah?át bylo to ve 3minut? 2:0. Od této chvíle, nevím jestli se mi to jen zdálo, nebo jestli Sláva z Vos tak hraje po?ád, ale od stavu 2:0 se Vosy a v první ?ad? Sláva sna?ili zdr?ovat, teda hráli s rozvahou. Ke cti m??e být, ?e v?e "v rámci pravidel". Ritual pomalá ch?ze pro balón, se?vání spoluhrá??, dvakrát ?uknout o zem, zeptat se Montyho odtud, posunout se o metr, dvakrát ?uknout o zem trefit protihrá?e stojícího u lajny od kterého se mí? odrazí do autu a znova:) Je?t? ?e bylo hodn? mí?? a tak hra neztrácela na tempu. První gól padl po p?kné p?íh?e. Druhý byl trochu smoln?j?í Litr (za?il k?est ohn?m, první zápas v na?em dresu a hned v brán? a v tak d?le?itém utkání, za sv?j výkon zaslou?í pochvalu) st?elu úto?níka dokázal pouze vyrazit a to rovnou na hlavu druhého úto?níka od které se balón dostal do na?í sít? 2:0. Krev do ?il nám vrátil Cerm, který st?elou bodlem z vápna uklidil mí? pod b?evno. Soupe?ovi pak vy?el skv?le rohový kop a rázem jsme zase byli dole - 1:3. Minutu p?ed koncem polo?asu Mate z hlouby vlastního pole nacentroval na Kadi?e a mí? za p?isp?ní malé te?e obránce skon?il v síti Vos 2:3. Po pola?ase jsem se do soupe?e op?eli. Sev?eli jsme ho na jeho p?lce. Vosy se v?ak nevzdávali a vyrá?eli do velmi nebezpe?ných rychlích brejk?. Vyrovnávací gól zajistil Luka, kdy? st?elou p?es obránce p?ekonal gólmana - 3:3. Pak si vzali slovo zase Vosy. Sólo p?es t?i hrá?e zakon?il jejich uto?ník p?ihrávkou na volného hrá?e, k tomu se ale mí? nedostal, nebo? Slezi jej bezpe?n? uklidil do na?í brány. Pak za?al ná? záv?re?ný tlak, který vyvrcholil Sleziho st?elou z p?lky, která skon?ila v síti - 4:4. Pak jsme si vzali timeout, aby si obránci trochu odpo?inuly. Dv? minuty p?ed koncem se po krásném p?istr?ení ocitl Luka sám p?ed prázdnou bránou, bohu?el trefil jen b?evno.  

Replacement vs Morava-U Marťase 5:3 (2:2)

(PA)14.4.2006 18:00
Sever

Sestava: Dufi - Slezi, Jagy - Cerm, Kadi?, Mate (od 15min) - Krb, Cvok, Cermik
góly: Mate 3x, Slezi, Cerm

Do zápasu jsme nastoupili vla?n? nezodpov?dn? a p?idejte si je?t? jakékoli p?íslovce o nep?ipravenosti. Ve 45vte?in?!!!! jsme prohrávali 2:0 a byli zralý na ru?ník. Pak jsme, ale zastavil nastup soupe?e a vyrovnali hru. Zlom p?i?el s p?íchodem Mateho. Sní?ení p?i?lo po p?kn? rozehraném p?ímém kopu, kdy Slezi nahrával, Jagy st?ílel a od Cerma se mí? odrazil do brány - 2:1. Pak p?i?la Mateho st?ela, který od p?lky vyst?elil a mí? skon?il v síti - 2:2. Neustále jsme se sna?ili tla?it dop?edu a mo?ná nám tro?ku chyb?la rozvaha. Soupe? hrál nahazované mí?e, u nás se úto?ilo podobn?. Druhý polo?as se nesl ve jménu Mate:). Nejd?íve, ale zavelel k útoku Slezi a po rohu te?oval mí? do soupe?ovi branky. Pak se Mate dostal k mí?i a mezi dv?ma obránci zakon?il k ty?i. Hattrick zakon?il umíst?nou st?elou po rychlém brejku. Soupe? ji? jen výsledek kosmeticky upravil na kone?ných 5:3. Po první minut? bych si na nás nevsadil ani p?tník:). 

1.FC Vanóza "B" vs Replacement 5:1 (0:1)

(SO)8.4.2006 11:00
Smi?ice

Sestava: Dufi - Jagy, Slezi - Cerm, Luka - Kadi?, Krb, Cermik
gól: Kadi?

S jarní sezónou se za?ala sni?ovat na?e ú?ast na zápasech dostavit se nemohl Cvok (prace), Litr (zán?t v uchu), Mate (zápas), Murdock (zran?ná noha), Macek (?kola). Soupe? se se?el v po?tu 9 lidí a vypadá to, ?e docela dob?e posílil. V první p?li byl zápas vyrovnaný. Soupe? m?l n?kolik tutovek, které mu nabídl Dufino. Dufi, v?ak svoji chybu dokázal v?dy napravit. My jsme se do vá?n?j?ích ?ancí také nedostávali. Asi v p?lce první polo?asu Cerm vyslal p?ihrávku ze strany h?i?t? za obranu kam si nab?hl Kadi? a p?esto?e mí? byl del?í sta?il ho usm?rnit do brány - 1:0. Do polo?asu jsme udr?eli vedení. Soupe??v nátlaku se nám na za?átku druhého polo?asu poda?ilo odolat. Vanóza za?ala být nervozní a Monty nebyl u?et?en nadávek (ostatn? kdy není Monty u?et?en nadávek). Vanóza v t?chto chvílích dominovala zápasu a mi jen odkopávali. Po serii n?kolika faulu se Vanóza dostala k p?ímému kopu, který skon?il s te?í Cerma v na?í ?ibenici. Vanóza se i nadále tla?ila dop?edu a v?e vyvrcholilo tím, ?e Jagy v pokutovém území ?kobrtl a srazil soupe?ova hrá?e v hlavi?kovém souboji. Monty na?ídil penaltu. Dufi s trochou sm?ly nechytl. V tuto chvíli jsme se za?li tla?it dop?edu a m?li n?kolik ?ancí ty z?stali, ale nevyu?ity. Definitivní zlom p?inesl dlouhý výhoz soupe?ova golmana, který zakon?il parádní st?elou úto?ník Vanozy. Do konce bylo je?t? asi 5 minut, ale zápas byl ji? rozhodnut. Dal?í gól p?i?el po nepovedeném odkopu Jagyho a poslední 5 gól po nepovedené p?íh?e na vlastní p?lce oba dva byli do tém?? prázdné branky. Zápas jsme odehráli v slu?ném tempu, Vanóza si vít?zství zaslou?ila. Nezbývá ne? se p?í?t? sejít ve v?t?ím po?tu a makat dál.
 

Replacement vs Tsunami 5:0 (0:0)

(SO)8.4.2006 11:00
Smi?ice

Bohu?el tým Tsunami se odhlásil ze soute?e... 

Devopivo La Koruna vs Replacement 1:3 (1:2)

(NE)2.4.2006 12:00
Smi?ice

Sestava: Mate - Jagy, Slezi, Macek - Luka, Cerm - Kadi?, Dufi, Krb, Cvok, Cermik
góly:Luka 2x, Slezi (Cvok vlastní)
?lutý:Kadi?

První zápas jarní ?ásti sezóny se odehrál za p?kného jarního po?así v docela slu?ném tempu. V na?em týmu se odehrála premiera nového hrá?e Little Cerma (bratr Cerma) a nových dresu (teda toho Luky, Little Cerma a slu?ivého a parádn? padnoucího Mateho). M?li jsme raketový vstup do zápasu, ji? v ?ase 1:35 se po Kadi?ov? st?ele, kterou gólman jen vyrazil, prosadil Luka - 1:0. Soupe? se, ale nevzdal a v 7 minut? z rychlého protiútoku vyrovnal, kdy? jeho st?elu Cvok ne??astn? te?oval do vlastní sít? - 1:1. B?hem celého utkání jsme byli nebezpe?n?j?í, ale mí?idla jsme si nechali doma, v?t?ina st?eleckých pokus? kon?ila hooodn? daleko od brankových ty?í. V 15 minut? se mí? po ose Cerm-Dufi dostal ke Slezimu, který ho krásnou technickou st?elou uklidil do ?ibenice soupe?ovy branky - 2:1. B?hem zápasu jsme si p?ipsali i dv? ty?e, jednu po samostatné akci skv?le hrající Luka a druhou Mate po st?ele z p?lky. Soupe?i se málem poda?ilo vyrovnat, kdy? Mate podcenil mí?, který k jeho p?ekvapení skon?il na ty?i. Jinak nás, ale Mate op?t podr?el kdy? chytil asi 3 st?ely ze st?ední vzdálenosti. Soupe? postupem ?asu za?al více otvírat hru a my jsme se n?kolikrát vyskytli v nad?jných situacích, které ov?em soupe??v gólman zlikvidoval. Poslední gól padl poté co Mate vyhodil mí? na p?lku, kde ho Krbec skv?le p?istr?il Lukovi, který pak sta?il obhodit branká?e a pohodln? zakon?it do prázdné branky - 3:1. Do konce utkání se toho ji? mnoho zajímavého nestalo. Podali jsme solidní výkon, a? na to zakon?ení a ob?asná okénka v obran?.


Úvod  |   Sestava  |   Zápasy  |   Tabulky  |   Diskuse  |   Fotky  |   Sponzori  |   Turnaje  |   Historie