zápasy sezóny 2004-2005


sezóna 2004-2005 - podzim

 

Replacement vs Džamil 1:0 (1:0)

????
Z? Sever

sestava: Mate - Jagy, Macek - Murdok, Slezi - Cerm, Kadi? - Dufi, Krbec, Perry
góly: Slezi

Poslední zápas první p?lky sezóny, pokud nepo?ítáme ten odlo?ený s RSC. A? na Cvoka jsme se se?li v plné sestav?. To znamená, ?e byl p?ítomen i Mate. Zápas se hrál za je?t? docela obstojného, ale ji? velice chladného po?así. Do prví p?le jsme nastoupili pom?rn? aktivn? a m?li mo?ná o trochu více ze hry ne? soupe?. Hra se odvíjela pov?t?inou ve st?edové ?ásti hri?t? a soupe?i se dostávali spí?e do sporadických ?ancí. Asi v 15. minut? si Slezi na p?lce obhodil hrá?e a bez problému se dostal a? p?ed gólmana, kterého prost?elil - 1:0. Po tomto gólu se na?e hra za?ala postupn? zhor?ovat nebo lépe ?e?eno D?amil se zlep?il a mén? nám toho dovolil. Do slu?né ?ance se je?t? b?hem prvního polo?asu dostal Dufi, ale tvá?í v tvá? gólmanovi neusp?l. Ve druhé p?li nar?stal tlak D?amilu a chvílemi na?e obrana nev?d?la kam d?ív sko?it. Nebýt výborného Mateho skóre by se ur?it? m?nilo. Z na?í obranné ulity jsme ob?as vyrazili do útoku a Krbec se po individuální akci ocitl op?t sám p?ed gólmanem, ale op?t ná? útok zklamal. Soupe??v tlak vyvrcholil v posledních 5 minutách ale ani p?es velký po?et st?el se mu vyrovnat nepoda?ilo a tak jsme podzim na?í prnví sezóny zakon?ili výhrou. V tabulce jsme si udr?eli 4 místo s mo?ností v p?ípad? výhry v dohrávce se posunout na pozici první.
 

1. RSC vs Replacement 1:1 (0:0)

1.5.2005 9:00
Kukleny

sestava: Mate - Jagy, Slezi - Vetrak, Murdoc - Cerm - Dufi, Krbec
gol : Mate

Kdy? jsme dorazili do Smi?ic, ?ekala na nás 5 centimetrová sn?hová pokrývka na h?i?ti. Po p?íjezdu RSC jsme se dohodli okam?it? na odlo?ení utkání na jarní ?ást. Odlo?ený zápas se hrál na Z? Kukleny. Se?li jsme se bez Macka v plné sestav? je?t? posílené o Vetráka z Frantic C, který k nám p?i?el na hostování. Zápas se hrál v rychlém tempu. Soupe? nás ?asto dostával pod tlak. Ná? pohyb v zápase nebyl ideální. V první polo?ase se urodila jediná p?íle?itost na obou stranách - Cermova ty?. V druhé p?li se za?aly ob?vovat i ?ance p?ed ob?ma brankami. N?kolikrát na obou stranách zazn?la ty?ka. První gol jsme dali my. Mate vyst?elil a po n?kolika odrazech se balon dostal do sit? soupe?e. Následn? RSC zatla?ilo a vyrovnalo. Zápas pr?m?rné kvality skon?il plichtou...asi zaslou?enou jeliko? si nikdo nevytvo?il dostate?nou p?evahu.
 

Replacement vs 1.FC Vanóza "B" 1:2 (1:2)

6. 10. 11:00
Smi?ice

sestava: Dufi ? Jagy, Slezi ? Murdoc, Cvok ? Cerm ? Kadi?, Perry, Krbec
góly:Cerm (p)

Zápas jsme za?ali v dobrém tempu. Hned v paté minut? byl Kadi? faulován v pokutovém území a Cerm na?ízenou penaltu bezpe?n? prom?nil - 1:0. I v dal?ím pr?b?hu, si troufnu ?íci, jsme byli lep?í. Bohu?el jsme neprom?nili ?ance. Nejd?íve Slezi po p?kné st?ele trefil b?evno a pak Kadi? po individuální akci ty?. A tak p?i?el trest. Po na?em propadnutí v centru h?i?t? soupe? vyst?elil a mí? skon?il v na?í síti - 1:1. I nadále jsem trp?liv? úto?ili, av?ak na?e potence st?elecká z?stala asi v Hradci. Soupe? se do mnoha ?ancí nedostal, ale dal nám slu?nou lekci z efektivity. Pár minut p?ed koncem polo?asu si soupe??v hrá? nab?hl na dlouhý centr, který ov?em vypadal, ?e skon?í v zámezí, a v poslední chvíli ho ?pi?kou kopa?ky usm?rnil za Dufi záda - 2:1. V druhé p?li jsme trochu proházeli posty na h?i?ti, ale ani to nepomohlo. Soupe?ova obrana nebyla tak kvalitní jako obrana Bonbónk? v minulém zápase, my jsem v?ak totáln? zklamali v koncovce. Konec zápasu se nesel z na?í strany nervozitou, kterou soupe? snadno p?i?ivoval svou tvrdou hrou. V posledních dvou zápasech jsme zbyte?n? p?i?li o body a tak nezbývá ne? se je pokusit získat s týmy z ?ela tabulky.
 

Sexy Bonbonky vs Replacement 3:1 (1:0)

16. 10. 2004 12:00
Smi?ice

sestava: Dufi ? Jagy, Macek ? Murdoc, Cvok ? Slezi, Cerm ? Kadi?, Perry, Krbec
góly: Cerm

Utkání se hrálo za stálého mrholení, které velmi zrychlovalo pohyb mí?e po h?i?ti. V prvních minutách jsme byli aktivn?j?í ne? soupe?, ale do vylo?ené ?ance jsme se nedostali. Z tlaku se soupe? dostával po na?ich taktických chybách, kdy jsme zbyte?n? te?ovali mí?e, které sm??ovali do zámezí. Asi v 10 minut? poprvé v zápase rozezvu?el ty? Macek. Tato rána jakoby nazna?ila jak se bude odvíjet utkání. Za zápas jsme dali asi 4 ty?ky a nejv?t?ím problémem se v posledních zápasech stává na?e neschopnost vsítit gól. P?i snaze uklidnit hru, Murdoc zbyte?n? na pozici posledního ztratil mí? a soupe? po krásné individuální akci a naservírování mí?e p?ed prázdnou svatyni poprvé skóroval - 0:1. Do polo?asu se ji? nic podstatného neudálo. Ve druhé p?lce jsme p?idali je?t? na aktivit?, která se ov?em zastavila na dobré obran? soupe?e, jeho skv?lých protiútocích a na?í sm?le v koncovce. Druhý gól v na?í síti se ocitl po vyda?ené st?ele na kterou Dufi nesta?il zareagovat ? 0:2. Po této brance se soupe? je?t? více zatáhl do obranné ulity na její? p?ekonání jsme a? do konce zápasu nena?li recept. Soupe?e se nám poda?ilo dostat pod tlak a ani p?edvád?ný fotbal nebyl ?patný. Kousí?ek nad?je vnesl do na?í hry Cerm, který na?el skulinku v obran? a sní?il ? 1:2. Tlak vrcholil a sahali jsme po vyrovnání. Soupe? nám, ale v tomto utkání nad?lil i lekci z efektivity a po rychle rozehraném rohu skóroval krásnou st?elou pod b?evno pot?etí - 1:3. Ná? tým makal a? do posledních vte?in, ale tato snaha ji? byla marná. A tak se v podzimním de?ti zrodila na?e první prohra.
 

Replacement vs Devopivo La Koruna 4:2 (1:1)

10.10.2004 12:00
Z? ?tefcova

Sestava: Mate ? Jagy, Macek, - Murdoc, Cvok, - Cerm, Slezi, - Kadi?, Perry, Dufi, Krbec
Góly: 2x Macek, Murdoc, Slezi
?k: Kadi?

Zápasové dopoledne zapo?alo tím, ?e jsme se díky Cermovi na zápas dostavili o hodinu d?íve. V?ichni byli vzorní, a tak v 10:30 mohlo za?ít rozcvi?ování. Po p?lhodinovém flakání p?i?la na ?adu týmová fotka a pak ji? mohl zápas kone?n? odstartovat. Z na?í strany se jednalo asi o nejhor?í vstup do zápasu v této sezón?. P?íhry se neda?ily, slovo kombinace jsme neznali. P?esto jsme se dostali do první ?ance. Po dlouhém výhozu Mateho v?ak Kadi? gólmana nep?ekonal. Druhou a poslední velkou ?anci v tomto polo?ase op?t neprom?nil Kadi?, gólman u? byl p?ekonán, ale mí? doskákal vedle. Po následném rohovém kopu jsme poprvé skórovali. Na p?kný centr si nab?hl Macek a nechytatelnou d?lovkou zav?sil ? 1:0. Na?e hra od této chvíle ?la je?t? více dol?. Vrcholem byla ?patná Murdocova p?íhra p?ímo na kopa?ky soupe?e, který skákavý mí? dokázal p?ehodit p?es Mateho - 1:1. Soupe? i nadále hý?il aktivitou. Velmi agresivní obranou vymazal ná? útok a sám se ?asto dokázal dostat do slibných situací. Ani polo?asová p?estávka nám nevlila ?ivou vodu do ?il a my p?istoupili k druhému polo?asu je?t? laxn?ji. P?es kvalitní obranu jsme se neprosazovali, ba naopak jsme je?t? nakupili chyby v obran? (?e, Murdocu) a soupe? se dostal do vedení. Lavi?ka se pono?ila do v?e?íkajícího ticha. Pozitivní na tomto gólu bylo ov?em to, ?e hra se rapidn? zlep?ila. P?e?li jsme na systém 1-3 a za pomocí krátkých p?ihrávek se dostávali do ?ancí. Soupe? v?ak na?í otev?ené obrany vyu?íval k nebezpe?ným brejk?. D?le?itým momentem bylo Mackovo srovnání, kdy? se op?t z vápna dokázal prosadit tvrdou st?elou ? 2:2. Ná? tým byl v t?chto momentech jasn? lep?í. Soupe? v?ak neustále hrozil brejky. Z jednoho dokonce dokázal nast?elit b?evno. Pak se ke slovu op?t dostal ná? tým, jmenovit? Murdoc, který po kombinaci st?elou p?ekonal soupe?ova gólmana a tím ?áste?n? napravil svou reputaci. Poslední gól asi minutu p?ed koncem po akci dva na jednoho zakon?il Slezi - 4:2. Zápas jsme sice vyhráli, av?ak p?edvedená hra se zápas od zápasu hor?í.
 

Tesco/Berka "C" vs Replacement 0:5 (0:5)
Tesco se bohu?el je?t? p?ed za?átkem sout??e odhlásilo. Nicmén? kontuma?ní výhra je taky výhra  

Replacement vs Camelot 3:1 (1:0)

25. 9. 2004 9:00
Smi?ice

sestava: Dufino ? Jagy, Macek ? Murdoc, Cvok ? Cerm, Slezi ? Kadi?, Krbec
góly: Cerm, Murdoc, Krbec

Na ná? zápas se nedostavil rozhod?í, a tak se první p?le hrála bez rozhod?ího. Na druhou byl delegován hrá? RSC. Zápas zatím dvou nepora?ených tým? za?al opatrným o?ukávání. První ?ance se za?ly rodit a? v druhé p?lce prvního polo?asu. Nejd?íve se p?knou st?elou prosadil Krbec, ale ta sko?ila pouze na b?evn? brány. Pak p?ed prázdnou bránu Kadi? naservíroval mí? Cermovi, ten v?ak minul. První gól padl po st?ele Cermika, na kterou gólman nedosáhl - 1:0. V pr?b?hu prvního polo?asu se nám docela da?ila obranná ?innost a nepou?t?li jsme soupe?e do vá?n?j?ích ?ancí. Se zbytkem st?el si poradil Dufino. Vstup do druhého polo?asu se nám nevyda?il a po ?patné dohod? obrany soupe? st?elou z vápna p?ekonal Dufina ? 1:1. Ve h?e jsme si udr?ovali mírnou p?evahu, která v?ak nenacházela gólovou odezvu. A po chyb? obrany mohlo být je?t? h??e, na?t?stí ze souboje jeden na jednoho vy?el ná? gólman lépe. Po této ?anci na na?í stran? zaú?adoval Slezi, kdy? p?kn? zavezl mí?, obe?el jednoho hrá?e a p?ihrál Krbcovi, který stál úpln? sám p?ed prázdnou brankou a nezaváhal - 2:1. T?etí gól p?i?el po sklepnutí mí?e na nabíhajícího Murdoca z druhé vlny a jeho ?jako v?dy? krásné st?ely - 3:1. Camelot se pokusil zápas zdramatizovat a m?l k tomu blízko poté, co na?e obrana nebyla schopna odkopnout mí?, bohu?el pro Camelot mnohokrát odra?ený mí? neskon?il v na?í síti.
 

Vegas vs Replacement 2:6 (1:1)

18. 9. 2004 13:00
Olympie HK

sestava: Dufino ? Jagy, Macek ? Murdoc ? Slezi, Cerm ? Kadi?, Perry, Krbec
góly: 3x Slezi, 2x Kadi?, Murdoc

Premiéra dres?. Do zápasu jsme vla?n? a bez pohybu hlavn? v útoku. Obrana pracovala dob?e a nepou?t?la soupe?e do zakon?ení. Pokud se u? soupe? dostal ke st?ele tak jí bezpe?n? Dufino lapil. Asi od poloviny polo?asu se na?e hra dop?edu zlep?ila a p?i?el i první gól. Slezi nakopával mí? na Cerma ?ekajícího na soupe?ov? vápn?. Gólman p?istoupil k Cermovi, ale Sleziho mí? ho p?elet?l a k p?ekvapení skon?il v brán? ? 1:0. Kdy? u? to vypadalo na konec polo?asu tak soupe? ude?il a vyu?il p?e?íslení 3 na 2 a hlavou do prázdné brány skóroval ? 1:1. Do druhého polo?asu jsme vstoupili mnohem lépe. Hra hlavn? v útoku se zlep?ila. Za?alo se trochu b?hat. Vedoucí gól vst?elil po individuální akci Slezi ? 2:1. Pár minut nato si na Sleziho mí? nab?hl mezi obránce Kadi? zpracoval p?ed gólmanem a z oto?ky skóroval ? 3:1. Pokra?ovali jsme v líbivé úto?né h?e, která vyvrcholila dal?ím gólem. Tentokrát z bezprost?ední vzdálenosti prost?elil gólmana Murdoc ? 4:1. Pátý gól p?i?el po zaváhání soupe?ovi obrany, kdy ?patnou p?íhru vystihl Kadi? a z první zav?sil - 5:1. Soupe? dokázal ihned zareagovat a hned po rozehrání pronikl do na?í nep?ipravené obrany a sní?il ? 5:2. Ani tento druhý gól nás ale nerozhodil a my pokra?ovali v ofenzivní h?e. Ú?et zápasu zakon?il op?t Slezi, kterému p?i útoku dva na jednoho p?edlo?il mí? p?ed prázdnou bránu Murdoc - 6:2.
 

Replacement vs Jokerit 4:0 (1:0)

12. 9. 2004 11:00
Z? ?tefcova

sestava: Mate ? Jagy, Macek ? Murdoc, Cvok, - Slezi, Cerm ? Kadi?, Dufino, Krbec, Perry
góly: 2x Slezi, Cerm, Murdoc

Po?así tomuto zápasu moc nep?álo a hrálo se za mírného de?t?, co? se projevilo zvlá?t? na kluzkém terénu. Zápas za?al dohadováním o p?estupu hrá?? a slíbených odm?nách, které skon?ilo op?t malým rozvá?n?ním zú?astn?ných stran. Utkání zapo?alo opatrn? a do ?ancí se ob? dru?stva dostávala velmi obtí?n?. Soupe? nás p?ed?il svou hrou po zemi, zatímco my jsme hráli zbrkle a pouze nakopávali mí?e. Proti soupe?i jsme zvolili tvrd?í styl hry. Velmi vyrovnaný polo?as se ji? blí?il pomalu ke svému konci, kdy? Cerm nap?áhl a prost?elil soupe?ova gólmana. Po p?estávce se na?e hra o malinko zlep?ila, p?esto jsme zaostávali za soupe?em skoro ve v?ech herních ?innostech, snad jen prom??ování ?ancí nám ?lo lépe. Soupe? se ?ím dál ?ast?ji dostával do nebezpe?ného zakon?ení, které asi 3x skon?ilo na ty?ích branky a kdy? ji? st?ela mí?ila do brány, tak jí zastavil vynikajícn? chytající Mate. Druhý gól p?idal Murdoc. Branká? vyrazil Cermovu st?elu, Cerm si do?el pro odra?ený balon a p?ihrál z druhé vlny nabíhajícímu Murdocovi 2:0. Po tomto gólu nezbylo soupe?i nic jiného ne? otev?ít hru. Vyvinul i nebezpe?ný tlak, av?ak sm?la v koncovce mu zabránila ve skórování. Naopak nám se poda?ilo p?idat je?t? dva góly. V prvním p?ípad? se po individuální akci prosadil Slezi - 3:0. A po velmi podobné akci zvý?il op?t Slezi na - 4:0. Zápasu se zú?astnilo asi 10 divák?, kte?í p?edev?ím ocenily vypjatost zápasu. Zápas nevyhrál lep?í, ale ??astn?j?í tým.
 

Canucks vs Replacement 0:4 (0:2)

11. 9. 2004 10:00
Z? ?tefcova

sestava: Mate ? Jagy, Macek ? Murdoc, Cvok ? Slezi, Cerm ? Kadi?, Perry, Krbec, Dufino
góly: 2x Cerm, Kadi?, Murdoc
?k: Jagy

První zápas ze t?í zápas? na?eho víkendového programu. Na utkání dorazil i Mate, a tak Dufino mohl nastoupit do útoku. Zápas jsme za?ali rozpa?it?. Útok byl bez pohybu a obrana se dopou?t?la individuálních i taktických chyb. P?esto jsme u? asi ve 3 minut?, poté co soupe? ztratil mí?, poprvé skórovali. Murdoc nahrál mí? Kadi?ovi, který mohl zakon?it, ale mí? vrátil Murdocovi a ten st?ílel prakticky do prázdné brány ? 1:0. Tento gól nás v?ak paradoxn? spí?e ukolébal a mizérie pokra?ovala. Soupe? se do ?ancí dostával po na?ich chybách a jen díky Matemu z?stala na na?em kont? nula. Druhý gól padl z ne?ekané situace, kdy se Cerm ocitl na p?li sám s mí?em a obráncem proti sob?. Dr?el se hesla, kdy? neví? co s mí?em, vyst?el a mí? k p?ekvapení v?ech skon?il v brán? ? 2:0. Druhá p?le byla z na?í strany mnohem lep?í. Soupe?e jsme ji? nepou?t?li do ?ancí, sami jsme v?ak také velkou aktivitou moc nehý?ili. T?etí gól padl po rohovém kopu, kdy si na p?ední ty? nab?hl Kadi? a svým d?razem protla?il mí? do brány ? 3:0. Soupe?i v tuto chvíli ud?lali zm?nu na postu gólmana. Zápas se ji? dohrával v klidu. Soupe? pokra?oval v nakopávaných mí?ích. My se do zakon?ení dostávali spí?e po individuálních akcích, z nich? jednu dotáhl Cerm a? do gólového konce - 4:0. Zápas oko?enil je?t? jedním ost?ej?ím zákrokem Jagy, za který si vyslou?il ?lutou kartu.
 

Replacement vs Hrobníci 2:0 (1:0)

11. 9. 2004 12:00
Z? ?tefcova

sestava: Dufino ? Jagy, Macek ? Murdoc, Cvok, - Slezi, Cerm ? Kadi?, Perry, Krbec
góly: Cerm, Murdoc
?k: Murdoc

Na tento zápas chyb?l Mate, a tak do brány musel Dufino. P?es velkou po?áte?ní nervozitu si vedl výborn?. ?ekali jsme vyrovnaný zápas s vít?znou koncovkou pro nás, co? se potvrdilo na celé ?á?e i s tou výhrouJ. Zápas jsme za?ali opatrn? odzadu a podobnou taktiku zvolil i soupe?, d?le?ité bylo neinkasovat. Na?e hra vzadu se oproti poslednímu zápasu o hodn? zlep?ila. Kdy? u? to vypadalo na remízový polo?as, kapitán Slezi zavelel k útoku a na h?i?t? nominoval do útoku sebe a Cerma. Na?e úto?ná síla získala na údernosti a ze dvou vylo?ených ?ancí se alespo? jednu poda?ilo vyu?ít.Slezi si narazil mí? s Cermem, st?elou protáhl gólmana, který mí? pouze vyrazil a pro Cerma ji? nebyl problém ho hlavou dorazit do prázdné brány ? 1:0. Druhý polo?as m?l podobný pr?b?h jako první s tím rozdílem, ?e postupem ?asu za?al soupe?e tla?it ?as. Díky tomu se nám leh?eji procházelo p?ed jeho bránu, kde se postupn? objevili sami p?ed gólmanem - Kadi?, Perry, Krb, který trefil dokonce b?evno. Skóre se v?ak nezm?nilo. Soupe? m?l té? pár nad?jných ?ancí, ale ?ádnou se mu nepoda?ilo vyu?ít. Po jednom z na?ich rychlých útok? se Murdoc, jak je jeho dobrým zvykem, objevil sám p?ed gólmanem a bezpe?n? zav?sil ? 2:0. Soupe? se pokou?el o záv?re?ný tlak, který ov?em nevyvrcholil ?ádnou vylo?enou ?ancí. Ba naopak p?ed Murdocem je?t? jednou zívala prázdná brána, tentokrát jí v?ak s úsp?chem minulJ, a tak zápas skon?il na?ím vít?zstvím 2:0.
 

Noční Jezdci vs Replacement 0:6 (0:3)

29.8. 2004 9:00
Z? ?tefcova

sestava: Mate ? Jagy ? Murdoc, Macek - Slezi, Cerm, ? Dufino, Krb, Kadi?
góly: Slezi 2x, Cerm, Jagy, Dufino, Murdoc
Podle internetových výsledk? jsme vyhráli 6:0 (gól, o kterém nikdo z nás neví byl p?ipsán Slezimu).

První zápas sezóny. Po?áte?ní nervozita a nedo?kavost byla cítit ve vzduchu (to jsou kecy). Utkání za?alo diplomatickým vyjednáváním o tom, zda Kadi? bude moci hrát se sádrovou dlahou. Na za?átku zápasu jsme m?li mírnou optickou p?evahu (podle Cermovy optiky), která ov?em vyvrcholila soupe?ovou st?elou do ty?e. První gól padl asi v 10. minut? po dlouhém výkopu a Kadi?ov? sklepnutí hlavou na Sleziho (který tam ?el na 110%) a jeho jistém zakon?ení ? 1:0. Ani druhý gól na sebe nenechal dlouho ?ekat, po dlouhém nákopu (nacvi?eno na plácku za barákem) se Cerm ocitl sám zády ke gólmanovi. Na poprvé je?t? zaváhal, na podruhé ji? ale jist? zav?sil - 2:0. Soupe?e jsme v t?chto chvílích nepou?t?li do vá?n?j?ích ?ancí, ba naopak ú?inným napadáním mu odebírali mí?e ji? na p?lce. O t?etí gól se zaslou?il p?edev?ím Krbec, který se po individuální akci ocitl sám proti gólmanovi. Jeho st?ela je?t? do ?erného nezamí?ila, ale Murdoc m?l ji? velice lehkou úlohu ? 3:0. Na konci polo?asu jsme je?t? sta?ili nakupit v obran? pár individuálních chyb. Na?t?stí soupe? ?ádnou z nich nevyu?il. Do druhého polo?asu jsme ?li s cílem udr?et a zvý?it ná? náskok. Po nará?e?ce Krbce s Cermem se pískal faul, k p?ímému kopu se postavil Jagy a s pomocí obránce skon?il mí? v síti. Soupe? mezitím pokra?oval ve své h?e nakopávaných mí??, které v?t?inou kon?ili v autu nebo v Mateho ko?i. Za stavu 4:0 si Mate dovolil jako gólman malé sólo p?es celé h?i?t?, za co? byl týmem p?íkladn? pokárán a p?í?t? bude i vyst?ídán. Pak p?i soupe?i stálo mali?ko ?t?stí p?i st?elách Kadi?e a Dufina je? skon?ily na ty?ích. (Spoluhrá?i soudili ?e Kadi?ova rána se dokonce odrazila od b?evna za ?áru a pak teprve ven. St?ela, ale byla rychlá, a tak tento sporný moment rozhodl rozhod?í, jak rozhodl.) Ú?et zápasu zavr?il Dufino akrobatickou st?elou z t??ké pozice ? 5:0.

sezóna 2004-2005 - jaro

 

Džamil vs Replacement 2:4 (1:1)

24.6.2005 19:00
Sever

sestava: Mate, (Kadi? od 25) - Slezi, Jagy jen 25, Cvok - Dufi, Cerm, Charv, Kadi?
goly: Slezi, Cerm, Dufi, Mate
vlastni: Slezi

Po dlouhé dob? se vrátila dlouhodoba opora Kadi? a p?ibyl nová?ek Charv. Na Kadi?ovi bylo znát p?lro?ní hostovaní v Milán? (forza Inter) a v první ?anci rad?ji minul mí?. Tempo zápasu odpovídalo konci sezóny a tomu, ?e ani jeden tým nemohl postoupit. Mate se blýskl dv?ma skv?lými zákroky. První gól p?i?el po dobré spolupráci brat?í Slezák?. Kdy mlad?í nahrával star?í st?ílel 1-0. Ke konci polo?asu soupe? vyrovnal z p?ímého kopu 1-1. V druhé p?lce se hrál otev?ený fotbal. Nikdo u? nebránil. V na?í brance se p?edstavil Kadi? a nebýt vlastního gólu Sleziho tak by udr?el ?isté konto. Zápas jsme vyhráli 4-2. Na?e góly v druhé p?lce dali Cerm (po nahrávce Sleziho svým tipickým bodlem), Mate (po st?ele z p?lky), Dufi (do prázdné po nahrávce Sleziho).
 

Replacement vs 1. RSC 3:3 (0:1)

19.6.2005 16:00
Sever

sestava: Mate(25min Dufek) - Jagy, Slezi, Murdoc (a? od 25.min) - Cerm, Dufi, Krbec
goly : 2xSlezi, Mate

Zápas se odehrával v ohromném vedru. V první p?lce oba soupe?i spí?e chodili a ?et?ili síly na záv?r zápasu. Soupe? se dostal do vedení po kiksu Cerma, který si nechal utýct Zidana. Zizu prost?elil Mateho mezi nohy - 0:1. Pak jsme p?evzali iniciativu a soupe?e jsme v první p?lce ji? k ni?emu nepustili. Bohu?el my a? na n?kolik slibných p?ímých kop? jsme si výrazn?j?í ?anci nevytvo?ili. Na druhou p?lku ?el Mate do pole a bylo to znát. Dorazil je?t? Murdoc a my mohli trochu st?ídat. Mate hru hodn? rozhejbal a dával krásný balony. Kdyby Cerm ob?as trefil bránu mohlo být po zápase veseleji. B?hem 5 min druhý p?lky jsme nep?íznivý stav oto?ili. Po dvou výte?ných pr?nicích Sleziho jsme vedli 2:1. Bohu?el pak jsme dostali dva "stupidní góly". První po závaru p?ed na?í brankou, kdy ani jeden obránce neukopl balon (mo?nost m?li) soupe? vyrovnal. Následn? po jednom z nakopnutých balon? (za celý zápas jediný, který vy?el - bohu?el) se m?nil stav v ná? neprosp?ch 2:3. Myslím ?e velkou chybu ud?lal Dufino v brance, kdy ?el zbyte?n? za stojící hrá?e, místo aby stál na brankový ?á?e. Vrhli jsme v?echny síly do útoku. Po sérii p?ímák? jsme 2 min p?ed koncem z jednoho vyrovnali. Cerm p?istr?il Matemu a ten krásnou st?elou do horního r??ku vyrovnal. V druhém polo?ase se hrál skv?lý fotbal. Oba soupe?i si uv?domovali ?e remíza pomáhá Hrobník?m a tak se hodn? úto?ilo. Záv?rem chci dodat, ?e kdy? se na zápas, v kterém nám jde o postup, sejdem v 6 je to zará?ející.
 

1.FC Vanóza "B" vs Replacement 2:10 (1:6)

11.6.2005 12:00
Smi?ice

sestava: Dufi (25min Cvok) ? Jagy, Slezi, Murdoc ? Cerm, Cvok
góly: Cerm 5x, Jagy 2x, Slezi, Dufi, Murdoc

Zápas za?al za poklidného tempa. Na první gól se ne?ekalo dlouho. Po krásném sólu si Cerm pohrál i s gólmanem a zakon?il - 1:0. Ne? se hrá?i soupe?e vzpamatovali z první trefy, inkasovali podruhé. Cerm vybojoval u postraní ?áry mí? obe?el u? tak zmateného beka a pohodln? zvý?il - 2:0. Dal?í gól jsme p?idali po nádherném výhozu Dufiho. Výhoz na?el perfektn? postaveného Sleziho a ten haluzácky p?ehodil vybíhajícího gólmana - 3:0. ?tvrtý gól padl po ne?ekané kombina?ní akci mezi Slezim a Cermem a ten svým pov?stným ?ídlem vymetl pavu?iny - 4:0 (HATTRICK HERO). Po hrubé a? sm??né chyb? Murdoca (neobsadil hrá?e) soupe? pohodln? skóroval - 4:1. P?ed pátým gólem 3 hrá?i Vanozy necht?li u lajny faulovat na?eho kapitána a nechali ho hrát. Slezi nahrál volnému Cermovi, který pohodln? skóroval - 5:1. Po nacvi?eném rohu brat?í Slezák?, Jagy zav?sil - 6:1. Druhou p?li jsme na?ali op?t rychlým gólem. Jagy p?esnou bombou, za kterou by nestyd?l ani R.Carlos, umístil mí? pod b?evno, i kdy? s velkým p?isp?ním gólmana soupe?e - 7:1. Po Jagyho autu Cerm zvy?uje hlavou na - 8:1. Jediný sv?tlý okam?ik Vanozy v druhém polo?ase znamenal gól - 8:2. Poté následovala akce 3 na 1 (Murdoc, Cerm a Dufino), která byla na jeden dotek a kupodivu skon?ila gólem - 9:2. Poslední h?ebí?ek do rakve odevzdaného soupe?e zatloukl Murdoc, jak jinak ne? do prázdné branky - 10:2. Nejvíce se mi dnes líbili výkony na?ich naturalizovaných brazilc? Cerminha a Slezinha.

 

Replacement vs Sexy Bonbonky 3:4 (3:3)

4.6.2005 13:00
Smi?ice

sestava:Dufi - Jagy, Slezi, Murdoc, Macek - Cerm, Krbec, Cvok
goly: Macek,Slezi, Cerm

Utkání se hrálo za stálého de?t?. Bombonky nám jako soupe? prost? nesv?d?í. Op?t jsme prohráli. Zápas se hrál oboustrann? hodn? otev?en?. O tom sv?d?í 6 gól? v prvním polo?ase. Soupe? se ujal vedení po Jagyho chyb? (kli?koval jako poslední a o mí? p?i?el). Nastalo p?e?íslení a soupe? bez problém? zakon?il 0-1. Pak jsme se vrátili do hry. Cerm se dostal p?ed gólmana soupe?e a nahrával na prázdnou branku Krbcovi. Ten ale nedal a odra?ený mí? dopravil do sít? Macek 1-1.P?evzali jsme iniciativu v zápase. Slezi pro?el celým h?i?t?m a pr?m?rnou, ale dob?e umíst?nou, st?elou nás poslal do vedení 2-1. Soupe?e ale inkasovaný gól nesrazil a rychle vyrovnal. Dlouhý pas na nabíhajícího hrá?e skon?il p?ihrávkou p?ed branku a následný závar skon?il vyrovnávací brankou Bombonk?. Tento gól si za ráme?ek nedá Cerm, nebo? nabíhající hrá? na dlouhý pas byl jeho. 2-2. Nadále se hrál hodn? úto?ný fotbal. Nám se povedlo p?e?íslit soupe?e a Cerm po nahrávce Murdoca prost?elil z úhlu gólmana soupe?e 3-2. T?sn? p?ed koncem první p?lky soupe? skrytou st?elou p?es obránce k ty?i vyrovnal 3-3. V druhé p?lce jsme se sna?ili tla?it do p?edu, co? Bombónk?v vyhovovalo a hráli na brejky. ?ance byli na obou stranách bohu?el tu poslední prom?nili Bombonky 5 min p?ed koncem 3-4. Vzali jsme si timeout, ale ani to nám nepomohlo. Vytvo?ili jsme si n?kolik dobrých ?ancí. Cerm stál dvakrát sám p?ed gólmanem soupe?e, ale ten skv?le vyb?hl a zmen?il úhel natolik ?e nebylo kudy zakon?it. Zápas jsme absolutn? nezvládli. Chyb?l týmový duch, defenzíva, p?ihrávky.
 

Devopivo La Koruna vs Replacement 0:7 (0:2)

22.5.2005 8:00
Kukleny

sestava:Mate - Jagy, Murdoc, Cvok - Cerm, Krbec + Vetrak, Dufi
goly: Dufi 3x, Cerm, Krbec, Vetrak, Jagy

Na zápas jsme museli trochu upravovat sestavu kv?li zran?ním a absencím. Vzadu se to?ili Jagy, Murdoc, Cvok a vep?edu dv? úto?né dvojice Cerm s Krbcem a Vetrak s Dufinem. Do zápasu jsme vstoupili opatrnou hrou p?esto jsme hned v 2 minut? skórovali. Jmenovit? Jagy, po nahrávce Cerma, skv?le vyst?elil a trefil kone?n? branku (poprvé a naposled v zápase) - 1:0. Na druhý gól se ?ekalo do konce první p?le Cerm obe?el posledního obránce a nahrál Dufinovi p?ed prázdnou branku - 2:0. V druhé p?lce nebylo co ?e?it p?idávali jsme dal?í góly velmi rychle. Po rohu Cerma zvý?il Krbec -3:0. Následovala Vetrákova p?íhra, kterou si soupe? srazil sám do vlastní branky- 4:0. Dále Mate vyhodil na Dufina a ten hlavou p?ekonal gólmana Devopiva- 5:0. Na 6:0 zvý?il Cerm po tom co vypíchl nahrávku soupe?ova gólmana do brány. Sedmý gól dal Dufino do prázdné branky - nenechal dát Cvoka první gól, Cvok ho za to odm?nil spoustou ran:). Kdy? k tomu p?ipo?teme 4 ty?e (Cerm, Vetrak, Jagy hlavou, Dufi) a jedno b?evno ? Mate, je jasné kdo ovládl zápas.

 

Camelot vs Replacement 3:5 (1:4)

14.5.2005 17:00
GJKT

sestava: Mate (25min Macek)- Jagy, Macek - Slezi, Murdoc - Cerm, Vetrak - Krbec, Dufi
goly: Cerm 3x, Dufi, Krbec

Tento zápas jsme hráli ihned po zápase s Berkou "C". Do zápasu jsme vlítli ve velkém stylu. Po 5 minutách jsme vedli ji? o dva góly. V první minut? Dufino dotla?il mí? do osi?elé branky soupe?e poté co Vetrak obe?el gólmana a p?ihrál mu. V 4 minut? dvojce Mate-Cerm op?t ú?adovala a druhý jmenovaný skóroval. V první p?lce jsme p?idali je?t? dva góly. Po autu Macka Cerm trochu zamotal hlavu n?kolika obránc? a s jejich pomocí dotla?il mí? do branky. 4 gól p?idal po p?ihrávce Vetráka Krbec elegantní pati?kou. Poté soupe? sní?il na 4-1.V druhém polo?ase jsme spí?e zkou?eli nové taktické varianty ne? abychom p?idávali góly. Mate v poli, Macek v brán? atd...Výsledkem bylo sní?ení na 4-2 Ná? poslední gól v tomto utkání dal Cerm a zkompletoval sv?j hattrick 5-2. V poslední minut? soupe? je?t? p?idal 3 gól a kosmeticky upravil výsledek na 5-3.
 

Replacement vs Tesco/Berka "C" 6:2 (4:1)

14.5.2005 16:00
GJKT

sestava: Mate- Jagy, Macek - Slezi, Murdoc - Cerm, Vetrak - Krbec, Dufi
goly: Krbec 2x,Dufi, Cerm, Slezi, Vetrak

Zápas se m?l odehrát na námi nenávid?ném a obávaném h?i?ti GJKT. Na?t?stí jsme za?li hodn? aktivn? a soupe? byl od prvních minut pod tlakem. Ihned po soupe?ov? rozeh?e Cerm vypíchl p?ihrávku a vyst?eli t?sn? vedle. Na první gól se ne?ekalo dlouho. Gól dal Krbec- 1:0. Rychle na to jsme p?idali druhý gól Dufi skv?le zamí?il - 2:0. Pak se poda?ilo soupe?i sní?it po chyb? Sleziho, který dlouho otálel s odkopem a nakonec namazal soupe?i p?ímo na kopa?ku. - 2:1. Tento gól nás na?t?stí nepolo?il, ale vyburcoval k v?t?í aktivit?. M?li jsme n?kolik ?ancí. Dal?í gól padl jak jinak ne? po nacvi?ené ose Mate-CERM - 3:1. Do polo?asu dal gól je?t? Krbec po p?ihrávce od V?tráka 4:1. Dal?í pr?b?h zápasu byl ovlivn?n rozep?í jednoho ze soupe?? s rozhod?ím. Rozhod?í hrá?e vykázal a ud?lil mu ?ervenou kartu. - Docela se pohádali. Rozhod?í cht?l v jednu chvíli zápas i ukon?it a kontumovat. Po n?kolika minutách se v?ak za?alo op?t hrát. Na za?átku druhé p?le soupe? sní?il na 4:2 a sna?il se o vyrovnání. Ve?keré jeho nad?je v?ak zhatil Slezi, který napravil svou chybu z první p?le a po p?ihrávce od Jagyho dal gól -5:2. Pak u? jsme m?li zápas zcela ve své moci. Skóre uzav?el Vetrák, který prom?nil standartku 6:2. Zápas byl dost nervózní. Z obou stran byla p?edvedená hra kvalitní.

 

Jokerit vs Replacement 3:2 (1:1)

24.4.2005 8:00
Smi?ice

sestava: Mate? Jagy, Macek ? Slezi, Cvok ? Cerm ? Krbec, Dufi
góly:Dufi 2x

Zápas, který byl pova?ován za souboj o první místo a de facto jistý postup. Soupe? nás od za?átku p?ehrával. Skv?le kombinoval a my jsme se pouze bránili. P?esto jsme ?li do vedení. Mate rozehrál na Cerma ten obe?el posledního beka p?ed sebou a nahrál okolo padajícího gólmana soupe?e Dufinovi a ten pohodln? skóroval do prázdné branky 1:0. Drtivému tlaku soupe?e jsme odolávali hlavn? díky výbornému Matemu. Za celý zápas chytil cca 35 st?el soupe?e. T?sn? p?ed p?lkou bohu?el nem?l ?anci reagovat na te? Jagyho po p?ímém volném kopu. Jagyho te? (skoro st?ela) skon?ila v pravém horním rohu na?í branky. Vzáp?tí pískal rozhod?í polo?as. V druhé p?lce tempo hry neuv??iteln? rostlo. Soupe? nás p?i?pendlil k na?emu vápnu a my s vyp?tím v?ech sil dr?eli remízu. Po ojedin?lém protiútoku se nám povedlo zvý?it na?e ?ance na úsp?ch. Slezi zatáhl mí? a naservíroval mí? Dufinovi op?t p?ed prázdnou branku 2-1. Bohu?el vedení jsme neudr?eli. Po hrubé chyb? v rozeh?e, Slezi p?ihrál p?ímo na kopa?ku soupe?e, Jokerit vyrovnal 2-2. V 48 minut? jsme bohu?el inkasovali je?t? jednou a prohráli jsme 3-2. I kdy? nás soupe? p?ehrával nebyl schopen dát gól. Kdybychom si nedali vlastní a polovalstní gól, kdo ví jak by to dopadlo. Prohra mrzí, ale musíme uznat sílu Jokeritu. Jako jediný ze v?ech byl schopen nás p?ehrát v obou zápasech. Na podzim jsme sice vyhráli, ale i v tomto zápase byl Jokerit lep?í. Nebýt Mateho dostali jsme od nich desítku jako nic.
 

Replacement vs Vegas 3:0 (1:0)

23.4.2005 9:00
Olympie

sestava: Dufi? Jagy ? Slezi ? Cerm ? Krbec, Cvok
góly:Cerm 2x, Slezi

Na zápas jsme se se?li v po?tu 6 hrá??. Na?t?stí pro nás soupe? taky. V zápase se soupe?i nejprve otrkávali. Ná? první gól padl po rohovém kopu. N?kolikrát odra?ený balon se dostal ke Slezimu a ten s p?ehledem zakon?il k ty?i -1:0. To bylo asi v?e co by stálo za zmínku v první p?lce. Druhou p?lku na nás v prvních minutách soupe? vlítnul. Trvalo nám asi 7 min ne? jsme se dostali z tlaku. Pak u? jsme zase hráli na?i hru. Uklidn?ní p?i?lo potom co Slezi p?istr?il na vápn? mí? Cermovi a ten s ledovým klidem dal na 2:0. T?etí gól padl po Cermov? sólu. Nejprve nasadil housli?ky prvnímu bekovi pak obe?el druhého a umíst?nou p?ízemní st?elou zvý?il na 3:0. Pr?m?rný zápas, v kterém jsme m?li p?evahu dr?ení balonu tak 80% na 20% jsme vyhráli 3:0 po polo?ase 1:0.
 

Replacement vs Canucks 2:0 (0:0)

16.4.2005 16:00
Z? ?tefánikova

sestava: Mate? Jagy, Macek ? Slezi, Murdoc ? Cerm ? Krbec, Dufi
góly:Dufi,Cerm

Zápas se hrál na kluzkém terénu, jeliko? hodinu p?ed zápasem pr?elo. Soupe?, který ?asto st?ídal, nás chvílemi dostával pod silný tlak. Vytvo?il si za stavu 0:0 n?kolik dobrých brankových p?íle?itostí. Na?t?stí nás Mate podr?el. V první p?li se hrálo ve vysokém tempu. Soupe? ?asto p?eru?oval v zárodcích na?e protiútoky faulama, ?ili jsme se k jeho brance dostávali obtí?n?. Po jedné ze standartek vznikl závar a Dufino se dostal k odra?enému balonu první. Zatáhl a skv?le umíst?nou st?elou dal první gól utkání - 1:0. Do polo?asu se u? nic víc nestalo. V druhé p?li jsme ji? kontrolovali hru. Po nacvi?ené souh?e Mateho a Cerma to bylo brzo 2:0. Celý zápas se hrál kvalitní rychlý fotbal.
 

Hrobníci vs Replacement 1:1 (0:0)

9.4.2005 17:00
Z? Úprkova

sestava: Dufi? Jagy, Macek ? Slezi ? Cerm, Murdoc ? Krbec, Cvok
góly:Murdoc


Zápas v kterém ?lo o hodn? jsme za?ali hodn? neopatrn?. Hrobníci, kte?í byli rozehraní z p?edchozího utkání, do nás vlítli a prvních 5 minut jsme nev?d?li kde nám hlava stojí. Soupe? n?kolikrát z besprost?ední blízkosti vyst?elil. Tentokrát nás skv?le v brán? podr?el Dufino. Po p?ekonání úvodního tlaku Hrobník? jsme za?ali úto?it my. Bohu?el na?e útoky, a? vypadali nad?jn?, v?t?inou kon?ili st?elbou t?sn? vedle branky. Kdy? u? jsme trefili branku tak Zámek, chytající za Hrobníky" vyrazil. Polo?as 0-0. V druhé p?lce Hrobník?m za?ali docházet trochu síly. My jsme toho vyu?ili a 10 minut p?ed koncem jsme kone?n? dali vedoucí gól. Murdoc po spolupráci s Cermem doklepl do prázdné branky 1-0. Soupe? si vzal Time-out. Následujících 10 minut se sna?il soupe? bezhlav? úto?it a my jsme n?kolikrát m?li mo?nost rychlého protiútoku. Av?ak Zámek m?l asi ?ivotní formu, proto?e lapil i nemo?né. Cca 4 minuty p?ed koncem Hrobníci získali roh. Ne? se na?e obrana zformovala rychle rozehráli a nast?elený balon p?ed branku si srazil Slezi do vlastní sít?:( 1-1. Do konce zápasu se ji? nic zajímavého nestalo. Tento ne??astný výsledek se do boje o postup nakonec hodn? promítl.
 

Replacement vs Noční Jezdci 4:1 (1:0)

2.4.2005 9:00
Smi?ice

sestava: Mate? Jagy, Macek ? Murdoc, Cvok ? Slezi, Cerm ? Krbec, Dufi
góly:Krbec 2x, Cerm, Macek
?k. Macek, Cerm

Zápas po zimní p?estávce za?al oboustran? zlehka. Ani jeden tým se nesna?il moc uto?it a hrálo se p?edev?ím ze zadu. Postupem ?asu jsme p?evzali iniciativu. Bohu?el bez gólového vyjád?ení. Gól jsme dali chvilku p?ed polo?asem Cerm obra rozehrávajícího beka soupe?e o balon a p?istr?il ho Krbcovi a ten skv?le umístil st?elu do proti pohybu gólmana 1-0. Soupe? pak zahrozil je?t? po dob?e rozehraném p?ímém kopu, který skv?le chytil Mate. V druhé p?lce hru hodn? kouskoval rozhod?í "Monty". V?e vyvrcholilo tím ?e jsme dostali ?lutou (jmenovit? Cerm) za ?patné st?ídání. Cerm zna?n? nasraný si ale po necelé minutce na h?i?ti spravil chu?. Dostal krásný mí? od Mateho a s p?ehledem zakon?il 2-0. Soupe? zna?n? zasko?ený dostal vzáp?tí dal?í úder. Cerm rozehrál roh a Macek hlavou zvý?il ji? na 3:0. Bohu?el op?t ú?adoval Monty a vymyslel soupe?i penaltu. Mate a?koliv si na mí? ?áhl bohu?el nevyrazil 3-1. Skóre uzav?el pohotovou st?elou Krbec 4-1. P?eru?ili jsme tak sérii nevýrazných výkon? a zaslou?en? jsme vyhráli.


Úvod  |   Sestava  |   Zápasy  |   Tabulky  |   Diskuse  |   Fotky  |   Sponzori  |   Turnaje  |   Historie